دوره و شماره: دوره 4، 15-16 - شماره پیاپی 15، بهمن 1377، صفحه 1-411 (ویژه انسان شناسی)