مقدّمه‏ ای بر علوم قرآنی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

 گزارشى از دانش‌هاى مرتبط با قرآن و معرّفى آثار علوم قرآنى است. نویسنده، نخست، دانش‌هایى را که در ارتباط مستقیم با قرآن کریم قرار دارند به سه گروه دانش‌هاى مقدّمه‌اى، دانش‌هاى درون قرآنى و دانش‌هاى قرآن محور تقسیم مى‌کند و سپس اصطلاح علوم قرآنى را چنین تعریف مى‌کند: مجموعه‌اى از علوم که از جهت موضوع که قرآن باشد با هم مشترکند، امّا در حیثیّت و بعدى که از قرآن لحاظ مى‌کنند با یکدیگر تفاوت دارند. در ادامه به شمار علوم قرآنى و فهرست‌بندى‌هاى آن مى‌پردازد و انواع علوم قرآن را به: 1. دانش‌هاى لغوى - قرآنى، 2. دانش‌هاى صرفى - قرآنى، 3. دانش‌هاى نحوى - قرآنى، 4. بحث‌هاى بلاغى - قرآنى، 5. بحث‌هاى اصولى - قرآنى، 6. دانش‌هاى تاریخ قرآنى، 7. دانش‌هاى تاریخ تفسیرى و 8. موضوعات تفسیرى تقسیم کرده است. در پایان نیز به جایگاه و ارزش علوم قرآنى، تاریخچه تدوین علوم قرآنى، آثار نوشته و به زبان عربى و فارسى و گونه‌هاى نگارش علوم قرآن اشاره کرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

an introduction to quranic studies

نویسنده [English]

  • hassan kharaqani
چکیده [English]

in this article, knowledge related to the quran or useful in understanding it is divided into three groups: introductory knowlege, knowledge within the quran, and the quran - oriented knowledge, the latter being proclaimed as equivalent to the ter m "quranic studies". next, a definition of this term, the number of quranic studies, and the related classifications are presented. in this regard, all types of quranic studies are considered as divisible into eight major topics. finally, the historical course in the formulation of quranic studies in dealt with and the most significant sources of this art are introduced.