دوره و شماره: دوره 5، 17-18 - شماره پیاپی 17، تابستان 1378، صفحه 1-395 (ویژه شهید مطهری) 
16. تفاسیر بلاغی و اعجاز قرآن

صفحه 346-363

عیسی جی. بولاتا؛ حسین فروزانفر