شاخص های کیفی عدالت از دیدگاه قرآن کریم

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

ارزیاب مقالات

چکیده

نظریات گوناگونی دربارۀ عدالت در مکاتب دینی و غیر دینی نظم و نسق یافته و بررسی‌ها و نقد‌هایی نیز را به‌دنبال داشته است. در این میان، نظریّۀ قرآنیِ عدالت، کمتر از سوی دانشمندان اسلامی مورد توجه قرار گرفته و لازم است ابعاد گوناگون آن، به‌ویژه بر پایۀ روش‌های نوین روشن گردد. یکی از ابعاد بسیار ناشناختۀ نظریۀ قرآنی عدالت، شاخص‌های عدالت از دیدگاه قرآن کریم است. این پژوهش با روش تحلیل محتوای کیفی و بر اساس مدل شاخص­نگاریِ دینی، آیات مربوط به عدالت در قرآن کریم را استخراج و تجزیه و تحلیل نموده و به چهار شاخص ابعادیِ «عدالت فرهنگی»، «عدالت سیاسی»، «عدالت اجتماعی» و «عدالت اقتصادی» دست یافته و شاخص‌های اصلی و کیفی هر یک را با استناد به آیات قرآن کریم توضیح داده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Qualitative Indices of Justice from the Viewpoint of the Holy Qur’ān

چکیده [English]

Various views have been formed on justice in religious and non-religious schools and have ensued studies and critiques, as well. Meanwhile, the Qur’ānic theory of justice has been insufficiently attended to by Islamic scholars and its various dimensions, especially based on modern methods, need to be clarified. One of the most unnoticed dimensions of the Qur’ānic theory of justice is the indices of justice from the Holy Qur’ān’s point of view. Through the method of analyzing the qualitative content and on the basis of religious indexing, the verses about justice in the Qur’ān have been extracted, analyzed, and categorized into four dimensional indices of “cultural justice”, “political justice”, “social justice”, and “economic justice” and the main and qualitative index of each has been explained with reference to the Holy Qur’ān.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cultural justice
  • political justice
  • social justice
  • economic justice
  • equity indices