دوره و شماره: دوره 21، شماره 81، زمستان 1395، صفحه 1-165 
7. عوامل پیدایش آیات مستثنیات

صفحه 142-165

محمد علی حیدری مزرعه آخوند؛ ابراهیم اقبال؛ محمدرضا اشتری رکن‌آبادی