دوره و شماره: دوره 21، شماره 81، اسفند 1395، صفحه 1-165 
عوامل پیدایش آیات مستثنیات

صفحه 142-165

10.22081/jqr.2017.44237.1207

محمد علی حیدری مزرعه آخوند؛ ابراهیم اقبال؛ محمدرضا اشتری رکن‌آبادی