دوره و شماره: دوره 21، شماره 78، بهار 1395، صفحه 1-178 
4. قرآن‌پژوهان و آیه پایانی سوره مزمل

صفحه 86-105

عذرا شکراللهی؛ محمدرضا حاجی اسماعیلی؛ داوود اسماعیلی


5. بررسی سند قرائت حفص از عاصم

صفحه 106-127

فریده پیشوایی؛ محمدصادق یوسفی مقدم


6. پیمان الست و نقد آراء مفسران فریقین درباره آیه میثاق

صفحه 128-153

صغری رادان؛ محمد تقی دیاری بیدگلی؛ محمد هادی مفتح