دوره و شماره: دوره 21، شماره 80، پاییز 1395، صفحه 1-175 
1. روش‌های به‌کارگیری قاعده جری و تطبیق در حوزه فهم قرآن

صفحه 4-27

محمدعلی رضایی کرمانی؛ مرضیه رستمیان؛ حسن نقی‌زاده؛ عباس اسماعیلی‌زاده