درنگی در طواف النساء از نگاه قرآن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

یکی از واجبات حج از نظر فقه شیعه، طواف نساء است که باعث حلیت همسر برای حاجی می‌شود. تعدادی از فقیهان شیعه برای اثبات وجوب آن، به آیه کریمه «وَ لْیَطَّوَّفُوا بِالْبَیْتِ الْعَتِیقِ» استناد کرده‌اند. از نظر بیشتر مفسران شیعه، مقصود از طواف در این آیه، منحصراً طواف نساء است. اما فقهای اهل سنت دیدگاه‌های دیگری دارند. در این نوشتار نخست مستندات تفسیر آیه به طواف نساء نقد شده است و سپس به ترتیب اولویت، از تفسیر آیه به طواف فریضه که مختار مرحوم اردبیلی است و اجمال آیه، دفاع شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Deliberation on Ṭawāf al-Nisā from the Perspective of the Qur’ān

نویسنده [English]

  • Muhammad Jawad Enayati Rad
چکیده [English]

One of the obligations of Ḥajj from the point of view of the Shī‘a jurisprudence is ṭawāf al-nisā (second circumambulation after which one’s wife becomes lawful). To prove its obligatoriness, the Shī‘a jurists have invoked the noble verse, ﴾and circumambulate the Ancient House.﴿ (Q. 22: 29). In view of most Shī‘a interpreters, what is meant by circumambulate in this verse is exclusively ṭawāf al-nisā. However, the Sunnī jurists have other viewpoints. In this writing, first the evidences of the renowned Shī‘a interpretation are quoted and then, in order of priority, the interpretation of the verse to obligatory circumambulation that is the late Ardabīlī’s choice, and the interpretation of the verse to circumambulation in general, including the obligatory, are defended.