دوره و شماره: دوره 20، شماره 77، زمستان 1394، صفحه 1-184 
5. اصطلاح‌شناسی مبانی تفسیر

صفحه 94-117

احسان روحی دهکردی؛ محمدعلی تجری


8. گزارشی از کرسی نقد کتاب «نظریه تفسیر متن»

صفحه 156-173

کاظم مصباح؛ احمد واعظی؛ احمد عابدی