فضل‌الله و تغییر جنسیت از منظر قرآن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

مدرس و پژوهشگر حوزه

چکیده

این نوشتار تغییر جنسیت از منظر فضل‌الله را به بررسی نشسته است. پیشینه فقهی مفهوم و مراحل تغییر جنسیت و نیز گونه‌ها و قلمروهای صدق تغییر جنسیت، مباحث درآمدی این تحقیق را سامان داده است. تغییر جنسیت در نگره فضل‌الله، بررسی انواع جایز و ناروای تغییر جنسیت، بررسی رویکردها و دیدگاه‌های عالمان مسلمان در تغییر جنسیت و ادله قرآنی جواز طرفداران هر یک از دیدگاه‌ها، پیکره اصلی این پژوهش به‌شمار می‌رود. یادکرد کاستی‌های ممکن و موجود در دیدگاه فضل‌الله در فرجامین بخش این تحقیق نشسته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Faḍl Allāh and Gender Change from the Viewpoint of the Qur’ān

نویسنده [English]

  • Sayyid Ḥusayn Hāshimī
چکیده [English]

This writing addresses gender change from the viewpoint of Faḍl Allāh. The introductory discourses of this research include the legal background of the concept and process of gender change, its types, and the areas where gender change is applicable. The main part of this research consists of gender change from the viewpoint of Faḍl Allāh, study of permissible and impermissible types of gender change, study of the viewpoints of Muslim scholars concerning gender change and the Qur’ānic and adīth evidences of the proponents of each of the above viewpoints. The final part of the research is dedicated to mentioning the possible deficiencies existing in Faḍl Allāh’s viewpoint in this respect.