کژتابی‌های ترجمه قرآن به زبان انگلیسی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

مترجم

چکیده

بررسی ترجمه‌های انگلیسی قرآن در حال حاضر نشان می‌دهد عمده هدف مترجم قرآن انتقال پیام برساختی‌قرآن بدون توجه به ویژگی‌های سبکی و الگوی گفتمانی‌ قرآن است. قرآن در مقایسه با متون متعارف نثر، برساختی هنرمندانه و فصاحتی‌ بلیغ ‌دارد. ظرافت واژگانی و ‌اسلوب قرآنی ‌در بسیاری از ترجمه‌های انگلیسی قرآن خوب از کار در نیامده‌ است. از این رو، این جستار بر‌ آن است تا چالش‌های فراروی مترجمان قرآن را در سطوح واژگانی، ساختاری/ سبکی و بلاغی برآفتاب کند. نیز این مقاله سعی می‌کند با نگاهی به بازآفرینی ترجمه‌ای مناسب در شکل و محتوا، حوزه ترجمه قرآن را دوچندان پویا جلوه دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Equivocations in the Translation of the Qur’ān into English

نویسندگان [English]

  • Muḥammad ‘Abd al-Walī
  • Abulfaḍl Ḥurrī
چکیده [English]

Examination of the English translations of the Qur'an indicates that the main goal of the Qur’ān’s translator is to impart the message of the Qur’ān, irrespective of its style features and discourse patterns. In comparison to the conventional prose texts, the Qur’ān has an artistic structure and elegant eloquence. Many of the English translations of the Qur’ān have not properly worked out the delicate nuances and the Qur’ānic style. Thus, the present research intends to unveil the challenges faced by the translators of the Qur’ān in lexical, structural/style, and rhetorical terms. Also, this article tries, with a look at the reproduction of an appropriate translation in form and content, to mirror the field of Qur'an translation as doubly dynamic.