قرآن درمانی در بوته نقد

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد مدیریت

چکیده

در بعضی از کتب روایی و تفسیری، برای سوره‌ها و برخی آیات قرآنی، خواصی را آورده‌اند؛ برای شماری از آنها خاصیت اخروی و برای شمار دیگری خاصیت دنیوی و گاه خاصیت اخروی و دنیوی را توأمان نوشته‌اند.
تردیدی نیست که قرآن کتاب دنیا و آخرت است؛ نسخه هدایتی است از جانب پروردگار عالم که راه رستگاری و سعات دنیوی را به انسان می‌نمایاند و در آخرت، بندگان صالح و رهروان خالص را به درجات و پاداش‌هایی چندین برابر نوید می‌دهد و کافران و گنهکاران را متناسب با اعمالی که کرده‌اند تهدید می‌نماید.1 پس بشارت و نذارت، هدف و خصوصیت اصلی قرآن است و بدیهی است این دو ویژگی،‌ خواص دیگری را در فکر، اخلاق، رفتار و کردار انسانی ایجاد کرده و او را متحوّل می‌نماید. هر چه اُنس انسان با قرآن بیشتر شود و با تدّبر خوانده شود، به همان اندازه نفوس رحمانی در او اثر کرده و به ویژگی‌های روحی برتری نائل خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Qur'an Therapy in the Balance of Criticism

نویسنده [English]

  • Ḥasan Rahbarī
چکیده [English]

Human health and well-being have been among the important concerns that have since long past preoccupied human mind and prompted him to fight against illnesses and think up remedies. In order to win over such a crucial issue, besides employing natural means and elements, man has considered pleading with assistance from the unseen world as well. However, sometimes due to negligence of metaphysical messages or insufficiently perceiving them, he has gone astray and fallen victim to the snares of superstition.
The beginning of adīth fabrication in a period aiming at introducing the Qur'an as a wandering medicine man and an herbalist's shop intensified the instrumental and medicinal treatment of the Qur'an and made ridicule of the guiding role of the Divine Words.
How such fabricated traditions were made and found their way into adīth books and warning against development of Qur'an therapy books in the Muslim community are among the discourses dealt with in this article.