دوره و شماره: دوره 16، شماره 61، بهار 1389، صفحه 1-248 (ویژه قرآن و فلسفه تعلیم و تربیت (2))