دوره و شماره: دوره 16، شماره 64، زمستان 1389، صفحه 1-256 (ویژه دیدگاه های تفسیری علامه فضل الله (1)) 
10. مطالعه زبان شناختی روابط متنی در قرآن

صفحه 220-242

سلوی محمد العوی؛ ابوالفضل حرّی