بررسی آراء منکرین و مثبتین نسخ در آیه نجوا

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکترای علوم قرآن و حدیث

چکیده

روایات متعددی از ائمه (ع) مبنی بر اهمیت شناخت نسخ و پرهیز از اظهار نظر درباره قرآن، فقه، قضاوت و... بدون شناخت آیات ناسخ و منسوخ نقل شده است. بنابراین هر اسلام‌پژوه، چه مفسر باشد یا فقیه و یا در منصب قضاوت نشسته و حتی متکلم اسلامی، بی‌نیاز از آگاهی از علم نسخ نیست. از این روست که بحث دربارة ناسخ و منسوخ آیات، پیشینه‌ای به قدمت تاریخ اسلام دارد و اولین کتب مستقل در این زمینه در اوایل قرن دوم هجری تدوین شده است. (ر.ک: عتاعقی حلی، مقدمه محقق، ص 13-10؛ مولایی نیا، ص 65- 38).
موضوع نسخ، تعریف، مبانی و شرایط، امکان و وقوع و تعداد آیات منسوخ از جمله مباحثی است که مورد اختلاف نظر علمای اسلامی قرار گرفته است. در این مقاله بر آنیم که پس از گذری کوتاه بر تعریف و نظرات علمای اسلام در مسئله نسخ، به بیان و بررسی نظرات و دلایل مخالفین و موافقین نسخ در مشهورترین آیه‌ای که ادعای نسخ درباره آن شده (آیه نجوا) بپردازیم. همچنین در این مجال اندک سعی شده نظر آیت الله خویی درباره نسخ آیه نجوا مورد بررسی قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examining the Opinions of Deniers and Confirmers of Abrogation in Āyat al-Najwā

نویسنده [English]

  • Fāṭima Zhiyān
چکیده [English]

Various traditions are related from the Imams on the importance of recognizing abrogation and avoidance of expressing opinion about the Qur'an, jurisprudence, judgment, etc. without knowledge about the abrogating and abrogated verses. Therefore, any Islamic scholar, either an interpreter or a jurisprudent or someone holding a judging position, or even an Islamic theologian, can not dispense with knowledge of the science of abrogation. That is why the history of discussions about the abrogating and abrogated verses is as old as the history of Islam, and the early independent books in this regard have been written in early 2nd/9th century. (See: ‘Atā‘iqī Ḥillī, the introduction by the researcher, pp. 10-13, 1402/1981; Mawlā’īniyā, pp. 38-65, 1378 Sh/1999 CE.)
The issue of abrogation, definition, fundamentals, conditions, possibility, and incidence, and the number of abrogated verses are among the subjects which the Muslim scholars are divided over and disagreed about.
In this article, we intend, after a brief review of the Muslim scholars' definitions and viewpoints about abrogation (naskh), to state and examine the views and reasons of the opponents and proponents of abrogation in the most well-known verse (i.e., al-āyat al-najwā or the verse of whisper – Q. 58: 12) which is claimed to have been abrogated. Also, it is tried within this limited time to study Ayatollah Khu’ī's viewpoint in relation to the abrogation of al-āyat al-najwā.