دوره و شماره: دوره 15، 59-60 - شماره پیاپی 59، اسفند 1388، صفحه 1-400 (ویژه قرآن و فلسفه تعلیم و تربیت (1)) 
فنون و صنایع ادبی در قرآن

صفحه 154-179

مستنصر میر؛ ابوالفضل حرّی