دوره و شماره: دوره 15، شماره 58، تابستان 1388، صفحه 1-256 (ویژه قرآن و شهیدین)