نگاه قرآنی شهید اول به فلسفه سیاسی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

مدرس و پژوهشگر حوزه

چکیده

نویسنده در مقدمه، در پی کشف راز شهادت شهید اول است، در این رابطه شرایط سیاسی، اجتماعی و مذهبی زمان شهید را می‌شکافد و از اختناق ضد شیعی در حکومت ممالیک پرده برمی‌دارد، در نهایت تعصّب مذهبی و اتهام سیاسی را در شهادت شهید مؤثر می‌شناسد. در بخش اصلی مقاله، از عمل سیاسی و تئوری پردازی شهید سخن گفته و مؤلفه‌های اصلی تفکر سیاسی شهید را برمی‌شمارد که عبارت است از مبنای شایسته‌تر گزینی، که خود شایسته سالاری را در سطوح مختلف حکومت، در پی دارد. و در میان شایستگی‌ها عدالت در نگاه شهید مهم می‌نماید، در بخش دوّم و پایانی نوشته دیدگاه شهید را در باب مشارکت سیاسی توضیح می‌دهد که به چهارگونه: حراستی، حمایتی، نیابتی و شرکت ولایی در نظام‌های طاغوتی، تقسیم‌پذیر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Qur'anic Approach of al-Shahīd al-Awwal to Political Philosophy

نویسنده [English]

  • Sayyid Ibrāhīm Sajjādī
چکیده [English]

In his introduction, the author of the present article seeks to figure out the secret of the martyrdom of al-Shahīd al-Awwal. In this relation, he explores into the political, social, and religious conditions of the era this Shahīd lived and unveils the anti-Shi‘īte strangulation in the rule of Mamālīk (a dynasty of Egyptian rulers), and finally regards religious bigotry and political accusation as effective in his martyrdom. In the main part of the article, the author proceeds to talk about the Shahīd's political action and theorizing and recounts his political components which include basing elections on being more meritorious, which in turn would yield to meritocracy in different levels of the governance. Of the merits, justice seems significant in the Shahīd's sight. In the second and final part, the writer explains al-Shahīd al-Awwal's viewpoint on political participation, which is dividable into four types: protective, supportive, and wilā’ī (through guardianship of the jurist) participation in despotic ruling systems.