نظریه هندسه چند وجهی سوره‌های قرآن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی کارشناسی ارشد تفسیر و علوم قرآنی

چکیده

وجود انسجام حاکم بر اجزای سوره، چندی است مورد توجه قرآن پژوهان مسلمان در بین شیعه و اهل تسنن قرار گرفته است. از این نظریه به وحدت موضوعی سوره و یا هندسه سوره تعبیر می‌شود و نسبت به آن فواید و ثمراتی نیز شمرده شده است.
با رجوع به قرآن و باز خوانی مجدد دیدگاه قرآن نسبت به خود می‌توان به نظریه ساختار چند بعدی سوره‌های قرآن  رسید. قرآن خود را پیچیده‌تر از این می‌داند که در سوره‌های آن تنها یک موضوع محوری وجود داشته باشد. به بیان دیگر سوره‌های قرآن هر یک دارای موضوعات محوری در طول هم هستند که هندسه وار، یکپارچه و منسجم در یک سوره به هم تنیده و پیچیده شده‌اند.
قرآن خود را دارای حقیقتی ملکوتی می‌داند که ارتباط و اتصال بین منبع ملکوتی که ام الکتاب است با متن عربی، به صورت کامل و حداکثری برقرار است و هر دو به صورت اجمال و تفصیل با هم متحدند و چون حقیقت ملکوتی دارای ابعاد مختلف است، این قرآن عربی نیز دارای وجوه متعدد معنایی و هندسه‌های مختلف در یک سوره می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Theory of Polyhedral Geometry of the Qur'anic Verses

نویسنده [English]

  • Ḥamīd Sa‘īdbakhsh
چکیده [English]

The existence of cohesion governing the components of a sūra has, for some time, attracted the attention of Muslim scholars in Qur'anic studies among the Shī‘as and Sunnīs. This theory is referred to as the thematic unity of the sūra or the geometry of the sūra, for which certain advantages and benefits are recounted.
With reference to the Qur'an and reappraisal of the Qur'an's viewpoint towards itself, one can arrive at the theory of multi-dimensional structure of the Qur'anic sūras. The Qur'an regards itself too complicated to contain only one pivotal theme in its sūras. In other words, the Qur'anic sūras each have pivotal themes one after another, which have intertwined in a sūra in a geometrical, cohesive, and integral way.
The Qur'an regards itself as possessing a Heavenly Reality which in its full form is maximally connected to the Heavenly source that is the Umm al-Kitāb (the Archetypal Book); and both are unified in brief as well as in detail, and as the Heavenly Reality contains different dimensions, this Arabic Qur'an contains various semantic facets and different geometries in a single sūra