نقدی بر ترجمه سوره‌های قرآن در مفاتیح الجنان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش آموخته کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عرب

چکیده

یکی از راه‌های مهم انتقال معانی و مفاهیم قرآنی به غیر عرب‌ها ترجمه است و ترجمه قرآن چه کامل و چه به صورت سوره‌هایی پراکنده در کتاب‌های دعا، باید آن‌چنان که شایسته این پدیده نحوی، صرفی و بیانی است، درست و مطابق نثر معیار باشد و نیز تا حدّی بتواند خواننده را تحت تأثیر قرار دهد. ترجمه آستان قدس، به راستی تأثیر‌گذار و روان است و مطابق با نثر معیار، ولی به رغم همه تلاش‌ها، ایراداتی همچون عدم توجه به ساختار صرفی، نحوی و بلاغی، مشخص نبودن افزوده‌های مترجم از کلام حق، وارد کردن ساختارهای عربی به زبان فارسی، عدم توجه به ویژگی‌های زبانی عربی و فارسی و ... در ترجمه مشاهده می‌شود که در این نوشتار ترجمه آیات از این منظرها بررسی گردیده و تا اندازه‌ای که در توان نگارنده بوده، ترجمه‌ای ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Critical Review of the Translation of the Sūras of the Qur'an in Mafātīḥ al-Janān

نویسنده [English]

  • Muḥammad Jahānbīn
چکیده [English]

One of the significant ways of conveying the meanings and the concepts of the Qur'an to the non-Arab speakers is through translation. The translation of the Qur'an, whether in its entirety or in part as in the supplication books, has to be correct and conforming to the standard prose in such a way that is worthy of this syntactic, morphologic and expressive phenomenon, and may somehow impress the reader. The translation presented by Astan Quds Razavi is rightfully impressive, fluent, and conforming to the standard prose; however, despite all endeavors, some drawbacks such as negligence of the morphologic, syntactic, and rhetorical structure, the indistinguishability of the translator's additives from the words of God, insertion of Arabic structures into the Persian language, inattention to the lingual features of Arabic and Persian, etc. are noticed in this translation. The present article examines the translation of the verses from the above points of view and as per the writer's capacity some translation is also provided.