خانواده از منظر فمینیسم و قرآن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

خانواده از دیرباز به عنوان اولین و مهم‏ترین نهاد اجتماعى تأثیرگذار در زندگى انسان مورد توجه صاحبنظران در رشته‏ هاى مختلف علوم بشر بوده است و نظریات مختلفى پیرامون نقش، کارکرد و فلسفه تشکیل خانواده مطرح شده است. نویسنده در این نوشتار پس از تعیین جایگاه نهاد خانواده در گذشته و امروز به برخى زمینه‏ هاى فروپاشى نهاد خانواده مى ‏پردازد. در ادامه نیز به فمینیسم و خاستگاه فرهنگى - اتماعى آن و نیز مهم ترین اهداف، مطالبات و کارکردهاى فمینیسم و تأثیر آن در نهاد خانواده اشاره مى‏ نماید. بخش دیگر مقاله به جایگاه خانواده در قرآن مى‏ پردازد و از دیدگاه نویسنده نیاز انسان به تشکیل خانواده نیاز فوق غریزى و فراتر از ارضاى غریزه جنسى است. در پایان »آرامش« و دستیابى به »سکینت« را فلسفه زوجیت و تشکیل خانواده از دیدگاه قرآن دانسته و آن را مایه تمایز میان زوجیت در حیوانات و انسان مى‏ داند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Family from the Viewpoint of Feminism and the Qur'an

نویسنده [English]

  • Aḥmad Āqā’īzāda
چکیده [English]

As the first and the most important social institution influential in human life, family has since long ago been of concern to the experts in different disciplines of human sciences. Similarly, various theories have been brought up in relation to the role, function, and philosophy of family formation.
After giving an explanation of the status of family in the past and present, the writer of the present article sets out to deal with some bases of family disintegration. Then, he goes on to touch upon feminism and its socio-cultural origin, as well as the most important goals, demands, and functions of feminism and its influence in the family institution.
Another part of the article addresses the status of family in the Qur'an, maintaining that man's need to family is actually a beyond-instinct need which transcends sexual instinct satisfaction.
In conclusion, achieving "tranquility" and "comfort" is regarded as the philosophy of matrimony and family formation from the viewpoint of the Qur'an and is considered to be a source of distinction between human beings and lower animals.