دوره و شماره: دوره 12، شماره 48، اسفند 1385، صفحه 1-230 (قرآن و خانواده (1))