دوره و شماره: دوره 12، شماره 45، بهار 1385، صفحه 1-240 (ویژه قرآن و مسائل جامعه معاصر) 
4. روش برداشت علمی از قرآن

صفحه 90-127

محمدعلی رضایی اصفهانی