بازتاب حقوق انسان در قرآن کریم

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

چکیده

موضوع حقوق انسان در قرآن به شیوه هاى گوناگون در سال هاى اخیر موضوع مقالات قرآن پژوهان قرار گرفته است اما پژوهش حاضر با رویکردى تاریخى مى تواند دیدگاه هاى تازه اى را درباره این موضوع پیش روى خوانندگان خود قرار دهد. نخست آن که به روشن شدن ابعاد تاریخى اجتماعى سال هاى نخستین بعثت کمک کرده و قرآن را به عنوان منبعى تاریخى مورد توجه پژوهشگران قرار مى دهد. دوم آنکه مى تواند نشان دهد که مبناى دعوت نخستین اسلامى حق یا تکلیف است و به خوانندگان معیارى روشن در این باره ارائه مى کند و مسائل معنوى را نیز از حقوق انسانى به شمار آورده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Human Rights as Reflected in the Holy Qur'an

نویسنده [English]

  • Muḥammad Bāqistānī
چکیده [English]

In recent years "human rights in the Qur'an" has in various ways been a subject of interest in the articles of the Qur'an researchers. The present article, however, can with a historical approach provide the readers with new perspectives concerning this issue.
First, it helps clarify the socio-historical dimensions of the early years of prophetic mission (bitha) and draws the researchers' attention to the Qur'an as a historical source.
Second, it would show that the early call unto Islam has been based on right or duty and presents a clear criterion to the readers in this respect. It also views the spiritual issues as among human rights.