پژوهشی در نظریه «اعجاز عددی و ریاضی قرآن»

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث

چکیده

قرآن کریم برخوردار از وجوه مختلف اعجاز بیانى، تشریعى، علمى اخبار غیبى، آفرینش‏هاى هنرى و... مى‏باشد. اما در عین حال عالمان و اندیشمندان قرآنى بر این باورند که وجوه اعجاز قرآن تنها منحصر به این وجوه نمى‏باشد و این راه به روى همه انسان‏ها گشوده است تا با تدبر و تأمل بیشتر در قرآن وجوه دیگرى از اعجاز آن را آشکار سازند. یکى از مباحثى که در قرن اخیر از سوى بعضى قرآن پژوهان مطرح شده است، نظریه «اعجاز عددى و نظم ریاضى» است. این نظریه که بیانگر نظم اعجاز گونه عددى و ریاضى قرآن است، براى اولین بار توسط دکتر رشاد خلیفه در سال 1972 (1351 ش) مطرح گردید. طرح این نظریه مورد توجه و استقبال قرآن پژوهان قرار گرفت. به گونه‏اى که موارد بسیارى بر تحقیقات او افزوده شد. تا جایى که امروزه دهها کتاب و مقاله در این زمینه نوشته شده است.
در این نوشتار بر آنیم تا این نظریه را در سه بخش: اعجاز عدد 19، حروف مقطعه و ارتباط با عدد 19 و تناسب در تکرار الفاظ قرآن مورد بررسى قرار داده و دیدگاه موافقان و مخالفان و نظر نهایى در این زمینه را بیان نماییم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Research on the Theory of "The Numerical Miracle and Mathematical Order of the Qur'an"

نویسنده [English]

  • Mujtabā Nawrūzi
چکیده [English]

The Holy Qur'an enjoys different aspects of rhetorical, legislative, and scientific miracles, as well as information about the Unseen and artistic creations. However, Qur'anic scholars and thinkers believe that the aspects of the Qur'an's miracle are not merely limited to the above and that every one may uncover, by further deliberation and pondering into the Qur'an, other aspects of its miracles.
One of the issues brought up in the present century by some Qur'an researchers is the theory of "The Numerical Miracle and Mathematical Order of the Qur'an". Representing the miraculous numerical and mathematical order of the Qur'an, this theory was first presented by Dr. Rashād Khalīfa in 1972.
This theory appealed to the Qur'an researchers to such an extent that many more relevant studies were subsequently added to his researches, so much as tens of books and articles were written in similar fields.
In this article, we are going to study the above theory in three sections: the miracle of the number 19, detached letters and their relation to the number 19, and proportion in the repetition of the words of the Qur'an, and to state the views of the proponents and opponents as well as the final view in this respect.