قرآن و شاخصه‌های اخلاق نبوی (ص)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

مدرس و پژوهشگر حوزه

چکیده

این نوشتار، شاخصه هاى اخلاق نبوى از منظر قرآن را به بررسى نشته است. نویسنده با الهام گیرى از آیات قرآنى بدین نتیجه رسیده است که اسلام با در نظر داشت نیاز روحى انسان ها به الگوگیرى به ارایه الگوهاى برتر الهى و انسانى پرداخته و پیامبران الهى به ویژه دو تن از آنان حضرت ابراهیم و رسول اکرم را به عنوان برترین الگوهاى بشرى معرفى کرده است. قرآن کریم حضرت محمد را در یک توصیف کلى و اجمالى، داراى خلق عظیم و شرح صدر مى داند که این هر دو در گام نخست به اخلاق اجتماعى آن حضرت نظر دارد، و در جاى جاى قرآن به مصادیق و جلوه هاى بیرونى و جزیى آن اشاره رفته است. به باور نویسنده خلوص، تواضع، بردبارى، انسان دوستى، احترام به دیگران، رحمت و صلابت، مهم ترین شاخصه هاى اخلاق اجتماعى رسول اعظم از منظر کلام وحیانى الهى به شمار مى روند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Qur'an and the Indices of Prophetic Ethics

نویسنده [English]

  • Sayyid Ḥusayn Hāshimī
چکیده [English]

This writing is studying the indices of Prophetic ethics from the viewpoint of the Qur'an. Inspired by the Qur'anic verses, the writer draws the conclusion that Islam, with its consideration of man's spiritual need for adopting models has provided superior human and Divine models, and introduced Divine Prophets, especially Prophet Abraham and the Noble Apostle of Allah, as the most superior human models. The Holy Qur'an, in a synoptic and comprehensive description, considers the Holy Prophet Muhammad (S.A.W.) as the possessor of sublime morality and open-heartedness, which both initially refer to His Holiness' social ethics; and in various parts of the Qur'an references have been made to its external and partial evidences. The writer believes that sincerity, humbleness, tolerance, altruism, respect for others, mercy, and firmness are among the most important indices of the great Prophet's social ethics in view of the Divine Revealed Word (the Qur'an).