قرآن و حاکمیت پیامبر اعظم (ص)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

آیات ناظر به نقش و رسالت پیامبر اعظم درجامعه به چند دسته تقسیم مى شود: 1ـ آیات اطاعت. 2ـ آیات اولویت. 3ـ آیات حکم. 4ـ آیات محوریت. 5ـ آیات ایمان به تشریع پیامبر.
از مجموع این آیات استفاده مى شود که رسالت و نقش پیامبر تنها در امور اخروى محدود نمى شود بلکه در زندگى اجتماعى نیز جایگاه مهم دارد و کسانى که در صدد توجیه این آیات بر آمده و مى پندارند که رسالت پیامبر تنها دعوت به سوى آخرت بوده است فهم درستى از آیات ندارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Qur'an and the Sovereignty of the Great Prophet (S.A.W.)

نویسنده [English]

  • Malīha Muḥammadiyān
چکیده [English]

The verses concerning the role and mission of the great Prophet in the society is divided into the following categories: 1. verses of obedience, 2. verses of priority, 3. verses of ordinance, 4. Prophet's centrality, and 5. verses of faith in the Prophet's Divine legislation. It is implied by all these verses that the role and mission of the Prophet is not merely limited to the affairs relating to the Hereafter; rather, it holds a significant status in people's social life as well. Those who try to justify these verses and assume that the Prophet's mission has only involved calling people to the next world, do not have a proper understanding of the verses.