ابن عاشور و تفسیر التحریر و التّنویر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

ابن عاشور کیست؟ و تفسیر التحریر و التنویر چه ویژگى هایى دارد؟ در این نوشتار نویسنده با بیان شرح حال این عاشور، به معرفى ویژگى هاى تفسیرش مى پردازد، نخست از ساختار تفسیر سخن مى گوید سپس از روش هاى به کار رفته در تفسیر یاد مى کند. آنگاه دیدگاه ابن عاشور را نسبت به مقوله هاى علوم قرآن مانند اعجاز، نسخ، متشابه بررسى مى کند، در پایان برجستگى هاى تفسیر التحریر و التنویر را توضیح مى دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ibn Āshūr and Tafsīr al-Taḥrīr wa al-Tanwīr

نویسنده [English]

  • Nuṣrat Khāvar Najafī
چکیده [English]

Who is Ibn Āshūr? What features does Tafsīr al-Tarīr wa al-Tarīr have? In this article, the writer gives a biography of Ibn Āshūr and introduces the features of his interpretation. First, he talks about the structure of this interpretation; then, he points out the methods applied in it. After that, he examines Ibn Āshūr's viewpoint concerning such categories of Qur'anic sciences as miracle (ijāz), abrogation (naskh), and the ambiguous (mutishābih); and in the end, explains the outstanding features of Tafsīr al-Tarīr wa al-Tarīr.