نقد و بررسی نقش سیاق در روش تفسیری سید قطب

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

فهم صحیح کلام خداوند نیازمند نگاه همه جانبه مفسر قرآن به اعاد و زوایاى پیدا و پنهان این سخن آسمانى است، و مفسر موفق کسى است که با چنین نگاهى به سوى قرآن برود و ابزارهاى مختلف کلامى و بیانى را در این راه به خدمت گیرد. یکى از مهم ترین این ابزارها «سیاق» است. سیاق به عنوان دلیلى متین چون سایه در پى کلام است و از آن جدایى ناپذیر است و به دلیل همین عدم انفکاک، در رابطه با آیات قرآن گونه اى از روش تفسیر «قرآن به قرآن» به شمار مى آید.
البته با وجود اهمیت بسیار سیاق، استفاده نابجا و غیر دقیق از آن و فرو نهادن دیگر دلایل در پرتو استناد به آن، مى تواند انحرافات و کج فهمى هاى دیگرى را در فهم کلام خداوند در پى داشته باشد.
در این مقاله بر آنیم تا نقش سیاق را در روش تفسیر سید قطب، به عنوان یکى از مفسران فرهیخته و برجسته اهل سنت بنمایانیم و ابعاد بهره مندى وى را از سیاق بکاویم. در ادامه ضرورت هاى استفاده از این ابزار را گوشزد نموده به برخى از کاستى هاى این روش تفسیرى از سوى مفسر فى ظلال القرآن اشاره مى رود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Review on the Role of Context in the Exegetical Method of Sayyid Quṭb

نویسنده [English]

  • Karam Siyāvushī
چکیده [English]

Proper understanding of God's Word requires a comprehensive look by interpreters of the Qur'an at the overt and covert dimensions and aspects of this Divine Scripture; and the successful interpreter is the one who approaches the Qur'an with such a look and employs various expressive and theological tools in this procedure. One of the most important of these tools is context (siyāq). As strong evidence, context closely follows in the footsteps of the word and is inseparable from it; and for this same reason of inseparability, it is regarded as a method of interpreting the "Qur'an through the Qur'an" concerning the verses of the Qur'an.