جوان در قرآن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

پژوهشگر حوزه

چکیده

قرآن در مورد جوانان گزارش و ارزش گذارى چشم گیرى دارد و آنان را داراى قدرتى مى داند که در بعد روحى اش به خیر خواهى، آرمان گرایى، ستیز با فساد محیط، همگرایى و الگوپذیرى قابل تفسیر مى باشد. اگر جوانان از آسیب هاى: رکود فکرى، حماقت ناشى از خودخواهى، ناامیدى، حاکمیت غریزه جنسى و احساس حقارت مصون بمانند و بزرگسالان در حوزه تعبد، آموزش، پرورش، مدارا، احترام به شخصیت، معرفى الگو و ازدواج با آنان همکارى نمایند تاریخ به شکل مطلوب رقم مى خورد.


کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Youth in the Qur'an

نویسنده [English]

  • Sayyid Ibrāhīm Sajjādī
چکیده [English]

The Qur'an has remarkable reports and evaluations concerning the youth and regards them as possessing a power that can be interpreted in its spiritual sense as benevolence, idealism, battle against the corrupted environment, synergy, and malleability. If the youth stay secured from such pathologies as intellectual inertia, follies resulting from selfishness, hopelessness, dominant sexual instinct, and inferiority complex; and if the adults cooperate with them in such fields as devotedness, education, tolerance, self-respect, provision of models, and marriage, then history will be written in a more desirable way.