ارزیابی معجم‌های موضوعی قرآن (2)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

نوشتار حاضر ادامه معرفى و ارزیابى معجم هاى موضوعى قرآن است.
در قسمت نخست نویسنده به بررسى تعدادى از فرهنگ هاى موضوعى پرداخت و از مزایا و کاستى هاى آنها سخن گفت. در این نوشتار ارزیابى و بررسى یاد شده ادامه مى یابد و برخى دیگر از فرهنگ هاى موضوعى معرفى مى شود.


کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Assessment of Topical Lexicons of the Qur'an (Last Part)

نویسنده [English]

  • Muḥammad Hāshim Zamānī
چکیده [English]

The present writing is the ending part of the introduction and assessment of topical lexicons of the Qur'an. In the first part of this article, the writer examined a number of topical lexicons and pointed out their advantages and deficiencies. In this part, he continues the aforementioned task and goes on to introduce some other topical lexicons.