جستاری در تفسیر «اربعة ایام» سوره فصلت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد کازرون

2 دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد کازرون

10.22081/jqr.2019.51227.2063

چکیده

هفت آیه از قرآن کریم، آفرینش جهان هستی را در شش دوره بیان کرده است. در آیات 9 تا 12 سوره فصلت، ظاهراً هشت دوره را مشخص کرده است. همین امر سبب شده تا مفسران و اندیشمندان اسلامی در صدد رفع تعارض ظاهری بین آیات مذکور و هفت آیه دیگر برآیند و در راستای این ضرورت، نظرات مختلفی را ارائه دهند. در این میان، آنچه مورد اختلاف آرای تفسیری گردیده، تفسیر عبارت «اربعة ایام» می‌باشد.
یافته‌ها حاکی از آن است که می‌توان اقوال اندیشمندان را در شش دیدگاه تقسیم‌بندی کرد. در این نوشتار کتابخانه‌ای، اقوال مختلف نقد و بررسی گردیده و در نهایت، نویسندگان دیدگاه جدیدی را معروض می‌دارند که تفسیری متفاوت از «اربعة ایام» در آیه دهم سوره فصلت است.
هرچند تمام نظرات تعارض ظاهری را مرتفع کرده و به شبهات حول و حوش آن به‌خوبی پاسخ داده‌اند، ولی به ابعاد دیگر آیه توجهی نکرده‌اند. اهمیت پرداختن به همه زوایای تفسیری آیات مذکور، نویسندگان را برآن داشت تا از بعد علمی بدان بنگرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Inquiry into the Interpretation of Arba‘ati Ayyām (Four Days) of Sūrat Fuṣṣilat

نویسندگان [English]

  • Mohsen Zareie Jaliliyan 1
  • Ahmad Ja’fari 2
1 Assistant Professor, Islamic Azad University of Kazeroon
2 Ph.D. Student, Islamic Azad University of Kazeroon
چکیده [English]

Seven verses of the Holy Qur’an have stated the creation of the world in six stages. In verses 9 to 12 of Sūrat Fuṣṣilat, apparently eight stages have been specified. This has prompted the Muslim interpreters and thinkers to try to resolve the apparent contradition between the above-mentioned verses and the other seven verses and provide different viewpoints in line with this necessity. In this respect, what has caused disagreement amonng the interpretation opinions, is the interpretation of the phrase arba‘ati ayyām.
The findings suggest that the thinkers’ viewpoints can be divided into six categories. In this library research, various views have been examined and critiqued and finally, the writers have presented a new viewpoint that is a different interpretation of arba‘ati ayyām in verse ten of Sūrat Fuṣṣilat.
Although they have resolved all the views of apparent contradiction and have properly answered the misconceptions about it, they have failed to pay attention to its other aspects. The importance of dealing with all the exegetical aspects of the above-mentioned verses has prompted the writers to look at it from the scholarly point of view.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sūrat Fuṣṣilat
  • Creation
  • Earth
  • mountain
  • mines
  • minerals
1. قرآن کریم.

2. نهج البلاغه.

3. ابن عاشور، محمد طاهر (1420 ق )، التحریر و التنویر، چاپ اول، بیروت: مؤسسة التاریخ العربی.

4. بحرانی، هاشم (1415ق)، البرهان فی تفسیر القرآن، چاپ اول، قم: مؤسسة البعثه.

5. بندر ریگی، محمد (1368)، ترجمه منجد الطلاب، چاپ ششم، تهران: انتشارات اسلامی.

6. بوکای، موریس (1393)، مقایسه ای میان تورات و انجیل و قرآن و علم، ترجمه ذبیح‌الله دبیر، چاپ پانزدهم، تهران: نشر فرهنگ اسلامی.

7. بی‌آزار شیرازی، عبدالکریم (1349)، گذشته و آینده جهان، چاپ دوم، قم: نشر طباطبایی.

8. پاک‌نژاد، سید رضا (1360)، اولین دانشگاه و آخرین پیامبر، چاپ اول، تهران: اتشارات اسلامیه.

9. پایگاه ملی داده‌های علوم زمین www.ngdir.ir.

10. راغب اصفهانی، حسین‌بن محمد (1412ق)، مفردات فی الفاظ القرآن کریم، چاپ اول، بیروت: دارالقلم.

11. رضایی اصفهانی، محمدعلی (1383)، پژوهشی در اعجاز علمی قرآن کریم، چاپ چهارم، رشت: کتاب مبین.

12. زمخشری، محمود (1407ق)، الکشاف، چاپ سوم، بیروت: دارالکتب العربی.

13. شرف الدین، جعفر (1420ق)، الموسوعة القرآنیه خصائص السور، بیروت: دارالتقریب بین المذاهب الاسلامیه.

14. طباطبایی، سید محمدحسین (1390ق)، المیزان فی تفسیر القرآن، چاپ دوم، بیروت: مؤسسة الاعلمی.

15. طبرسی، فضل بن حسن (1372)، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، چاپ سوم، تهران: ناصر خسرو.

16. طبری، محمدبن جریر (1412ق)، جامع البیان فی تفسیر القرآن، چاپ اول، بیروت: دارالمعرفه.

17. فخر رازی، محمدبن عمر (1420ق)، تفسیر الکبیر (مفاتیح الغیب)، چاپ اول، بیروت: دار احیاء التراث العربی.

18. کلاین، کرنلیس و همکار (1385)، راهنمای کانی شناسی، ترجمه فرید مُر و همکار، چاپ دوم، تهران: نشر دانشگاهی.

19. لیت، ل.دان (1385)، زمین شناسی فیزیکی، ترجمه فرید مُر، چاپ هفتم، شیراز: انتشارات دانشگاه شیراز.

20. مصطفوی، حسن (1430ق)، التحقیق فی کلمات القرآن کریم، چاپ سوم، لندن: مرکز نشر آثار علامه مصطفوی.

21. معرفت، محمد هادی (1423ق)، شبهات و ردود حول القرآن الکریم، قم: مرکز نشر التمهید.

22. مکارم شیرازی، ناصر و همکاران (1371)، تفسیر نمونه، چاپ دهم، تهران: دارالکتب الاسلامیه.