دوره و شماره: دوره 24، شماره 92، پاییز 1398، صفحه 5-172 
2. ارزیابی نظریه انقطاع عذاب جهنم در اندیشه دکتر صادقی تهرانی

صفحه 33-58

حسن رضایی هفتادر؛ محمدعلی اسماعیلی؛ سیفعلی زاهدی فر