دوره و شماره: دوره 24، شماره 93، بهمن 1398، صفحه 5-170 
پژوهش‌های نام‌شناختی قرآن و آسیب‌های آن

صفحه 95-122

10.22081/jqr.2018.52454.2236

ملیکا بایگانیان؛ محمدحسن رستمی؛ محمد جمال الدین خوش خاضع