دوره و شماره: دوره 24، شماره 90، بهار 1398، صفحه 5-180 
2. هنجارگریزی نحوی در گفتمان قرآنی

صفحه 31-50

فرشته فرضی شوب؛ مهدی محمدی نژاد