پژوهشی در انواع ترجمه قرآن کریم

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

این مقاله به بررسی انواع ترجمه قرآن می پردازد. نویسنده نخست دیدگاه های مختلف راجع به روش های ترجمه را مطرح کرده است. سپس به نقد آنها پرداخته و کاستی های تقسیم بندی روشها را بر شمرده است. آنگاه خود به دسته بندی جدیدی دست یازیده است که عبارت است از: ۱- ترجمه لغوی یا لفظ به لفظ ۲- ترجمه تحت اللفظی ۳- ترجمه وفادار یا امین ۴- ترجمه معنایی ۵- ترجمه آزاد ۶- ترجمه تفسیری در ادامه مقاله نویسنده به توضیح هر یک از روشها و تفاوت آنها با یکدیگر پرداخته و در ضمن نتیجه گیری از مباحث مطرح شده به داوری و گزینش روش مطلوب می نشیند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Research on Various Translations of the Qur'an

نویسنده [English]

  • Sayyid Muḥammad Ḥasan Jawāhiri
چکیده [English]

This essay examines various translations of the Qur'an. At first, the writer introduces different viewpoints concerning methodology of translation. Then, he makes a critical review of them and recounts the shortcomings of the categorization of their methods. After that, he proceeds to present a new categorization as follows: 1. verbatim or word for word translation, 2. literal translation, 3. faithful or trustworthy translation, 4. semantic translation, 5. free translation, 6. exegetical translation.
The writer further explains each of the methods and their differences with one another and in conclusion goes on to make judgments on and select the desirable method from among the brought up discourses.