نمایه نویسندگان

آ

 • آقایی زاده ترابی، احمد سیر اندیشه مفسران در تبیین معنای «کتاب» و «میزان» و نقش آن در تحقق عدالت اجتماعی [دوره 23، شماره 87، 1397، صفحه 106-127]

ا

 • ایازی، سید محمدعلی مقصود از «تورات و انجیل» در قرآن [دوره 23، شماره 86، 1397، صفحه 76-101]
 • ایازی، سید محمدعلی تحلیل نظریه‌ها در کارکرد روایات تفسیری بر محور گونه‌شناسی روایات تفسیر نورالثقلین [دوره 23، شماره 89، 1397، صفحه 44-71]
 • ابوترابی، محمود ضوابط نسخ تدریجی آیات از دیدگاه علامه معرفت [دوره 23، شماره 88، 1397، صفحه 4-27]
 • احمد نژاد، امیر قاعده تفسیری «عمومیت خطاب‌های مفردِ قرآن» [دوره 23، شماره 86، 1397، صفحه 128-149]
 • احمد نژاد، امیر کاوشی در تاریخ‌گذاری سوره حجرات و نقش آن در نقد روایات ترتیب نزول [دوره 23، شماره 87، 1397، صفحه 62-79]
 • احمدی نژاد، فاطمه ضوابط نسخ تدریجی آیات از دیدگاه علامه معرفت [دوره 23، شماره 88، 1397، صفحه 4-27]
 • ایرجی نیا، اعظم بررسی نظریه تفسیری ابن‌عربی در مورد تکثر معنای قصدی، مبانی فلسفی و اثرات فقهی آن [دوره 23، شماره 87، 1397، صفحه 32-61]
 • اسدی، علی پیوند آسمانی؛ نقد افسانه دلباختگی پیامبر (ص) به زینب دختر جَحش [دوره 23، شماره 88، 1397، صفحه 74-101]
 • اسدیان، داوود روش‌شناسی تحلیلی تفسیر واژگان قرآنی در کتاب «تحصیل نظائر القرآن» حکیم ترمذی [دوره 23، شماره 88، 1397، صفحه 128-155]
 • اسماعیلی زاده، عباس تأملی در معنای واژه «موازین» در کاربردهای قرآنی [دوره 23، شماره 88، 1397، صفحه 102-127]
 • اسماعیلی زاده، عباس واکاوی مراد از «الذِکْر» در آیه 44 سورۀ نحل [دوره 23، شماره 89، 1397، صفحه 120-139]
 • امین ناجی، محمدهادی نقد حدیث‌محوری در دیدگاه‌های قرآنی ناصرالدین البانی [دوره 23، شماره 87، 1397، صفحه 160-181]
 • امین ناجی، محمدهادی روش‌شناسی تحلیلی تفسیر واژگان قرآنی در کتاب «تحصیل نظائر القرآن» حکیم ترمذی [دوره 23، شماره 88، 1397، صفحه 128-155]

ب

 • بهرامی، محمد اهمیت‌سنجی عدالت و امنیت از منظر قرآن [دوره 23، شماره 86، 1397، صفحه 54-75]

پ

 • پارچه باف دولتی، محمد تأملی در تعریف کلامی معجزه بر اساس گزارش قرآن از معجزه عصای حضرت موسی (ع) [دوره 23، شماره 89، 1397، صفحه 4-23]

ج

 • جدی، حسین تأملی در معنای واژه «موازین» در کاربردهای قرآنی [دوره 23، شماره 88، 1397، صفحه 102-127]

چ

ح

 • حجتی، سید محمد باقر تحلیل نظریه‌ها در کارکرد روایات تفسیری بر محور گونه‌شناسی روایات تفسیر نورالثقلین [دوره 23، شماره 89، 1397، صفحه 44-71]
 • حسینی زاده، سید عبدالرسول ضوابط نسخ تدریجی آیات از دیدگاه علامه معرفت [دوره 23، شماره 88، 1397، صفحه 4-27]

خ

 • خاکپور، رحیم نقد حدیث‌محوری در دیدگاه‌های قرآنی ناصرالدین البانی [دوره 23، شماره 87، 1397، صفحه 160-181]
 • خامه گر، محمد کارایی نظریه هالیدی در ترسیم انسجام متنی سوره‌های قرآن [دوره 23، شماره 86، 1397، صفحه 4-29]

د

 • دل‌افکار، علی‌رضا روش‌شناسی تحلیلی تفسیر واژگان قرآنی در کتاب «تحصیل نظائر القرآن» حکیم ترمذی [دوره 23، شماره 88، 1397، صفحه 128-155]

ر

 • رستمیان، مرضیه رهیافتی نوین به قاعده جری و تطبیق در ارتباط با پدیده اشتراک، مجاز و آراء علامه طباطبایی [دوره 23، شماره 88، 1397، صفحه 54-73]
 • رضایی کرمانی، محمدعلی رهیافتی نوین به قاعده جری و تطبیق در ارتباط با پدیده اشتراک، مجاز و آراء علامه طباطبایی [دوره 23، شماره 88، 1397، صفحه 54-73]
 • رضایی هفتادر، حسن کارکرد‌های قاعدة «تعلیق الحکم علی الوصف مشعر بالعلیة» در تفسیر آیه تطهیر [دوره 23، شماره 86، 1397، صفحه 30-53]
 • رضی بهابادی، بی بی سادات نقش سیاق و عناصر درون‌متنی در کشف غرض سوره مریم [دوره 23، شماره 89، 1397، صفحه 72-97]
 • رهنما، رضا تأملی در تعریف کلامی معجزه بر اساس گزارش قرآن از معجزه عصای حضرت موسی (ع) [دوره 23، شماره 89، 1397، صفحه 4-23]

ز

 • زارع، عبدالرضا تأثیرپذیری ترجمه‌های تحت‌اللفظی و جمله‌به‌جملۀ قرآن کریم از حرف باء سببیت (مطالعۀ موردی سورۀ بقره و آل‌عمران در ترجمۀ مُعزّی و آیتی) [دوره 23، شماره 89، 1397، صفحه 140-163]
 • زارعی، مجید کارکرد‌های قاعدة «تعلیق الحکم علی الوصف مشعر بالعلیة» در تفسیر آیه تطهیر [دوره 23، شماره 86، 1397، صفحه 30-53]

س

 • سپهوند، رضا الگوی تقویت خودکنترلی در منابع انسانی سازمان‌ها مبتنی بر آموزه‌های قرآنی [دوره 23، شماره 87، 1397، صفحه 4-31]
 • سراج زاده، حسن آسیب‌شناسی کتاب‌های اخلاق قرآنی و ارائه الگوی جدید از نظام اخلاقی قرآن [دوره 23، شماره 87، 1397، صفحه 128-159]
 • سلامی، احمد مقصود از «تورات و انجیل» در قرآن [دوره 23، شماره 86، 1397، صفحه 76-101]
 • سلمان‌زاده، جواد ارزیابی چیستی و چگونگی به‌کارگیری «سیاق» در نظریۀ ترتیب نزول نولدکه [دوره 23، شماره 88، 1397، صفحه 156-171]

ش

 • شریفی، محمد ارزیابی چیستی و چگونگی به‌کارگیری «سیاق» در نظریۀ ترتیب نزول نولدکه [دوره 23، شماره 88، 1397، صفحه 156-171]
 • شریفی نسب، محمد رضا نقد نظریه نسخ تمهیدی در تفسیر معنای ضرب در آیه 34 سوره نساء [دوره 23، شماره 87، 1397، صفحه 80-105]

ص

 • صالحی حاجی ابادی، علی معناشناسی صبر در قرآن [دوره 23، شماره 86، 1397، صفحه 150-173]
 • صیدزاده، حیدر الگوی تقویت خودکنترلی در منابع انسانی سازمان‌ها مبتنی بر آموزه‌های قرآنی [دوره 23، شماره 87، 1397، صفحه 4-31]

ط

 • طبیبی، علیرضا نقد نظریه نسخ تمهیدی در تفسیر معنای ضرب در آیه 34 سوره نساء [دوره 23، شماره 87، 1397، صفحه 80-105]

ع

 • عابدی سراسیا، علیرضا بررسی نظریه تفسیری ابن‌عربی در مورد تکثر معنای قصدی، مبانی فلسفی و اثرات فقهی آن [دوره 23، شماره 87، 1397، صفحه 32-61]
 • علیانسب، سید ضیاءالدین روش‌شناسی تحلیلی تفسیر واژگان قرآنی در کتاب «تحصیل نظائر القرآن» حکیم ترمذی [دوره 23، شماره 88، 1397، صفحه 128-155]

غ

 • غروی، سیده سعیده تحلیل دیدگاه آیت‌الله معرفت در خصوص نسبت لفظ آیه با سبب نزول [دوره 23، شماره 89، 1397، صفحه 24-43]
 • غلامی یلقون آقاج، علی حسین نقد و بررسی شیوه‌های معادل‌یابی واژگانی در ترجمۀ قرآن (با تکیه بر تحلیل مؤلفه‌های معنای واژگان) [دوره 23، شماره 86، 1397، صفحه 102-127]

ف

 • فتحی، سمانه واکاوی مراد از «الذِکْر» در آیه 44 سورۀ نحل [دوره 23، شماره 89، 1397، صفحه 120-139]

ق

 • قمرزاده، محسن تحلیل نظریه‌ها در کارکرد روایات تفسیری بر محور گونه‌شناسی روایات تفسیر نورالثقلین [دوره 23، شماره 89، 1397، صفحه 44-71]

ک

 • کلباسی، زهرا قاعده تفسیری «عمومیت خطاب‌های مفردِ قرآن» [دوره 23، شماره 86، 1397، صفحه 128-149]
 • کلباسی، زهرا کاوشی در تاریخ‌گذاری سوره حجرات و نقش آن در نقد روایات ترتیب نزول [دوره 23، شماره 87، 1397، صفحه 62-79]

م

 • مسبوق، سید مهدی نقد و بررسی شیوه‌های معادل‌یابی واژگانی در ترجمۀ قرآن (با تکیه بر تحلیل مؤلفه‌های معنای واژگان) [دوره 23، شماره 86، 1397، صفحه 102-127]
 • معتمد لنگرودی، فرشته نقش سیاق و عناصر درون‌متنی در کشف غرض سوره مریم [دوره 23، شماره 89، 1397، صفحه 72-97]
 • مهتدی، حسین تأثیرپذیری ترجمه‌های تحت‌اللفظی و جمله‌به‌جملۀ قرآن کریم از حرف باء سببیت (مطالعۀ موردی سورۀ بقره و آل‌عمران در ترجمۀ مُعزّی و آیتی) [دوره 23، شماره 89، 1397، صفحه 140-163]
 • مهریزی طرقی، مهدی تحلیل نظریه‌ها در کارکرد روایات تفسیری بر محور گونه‌شناسی روایات تفسیر نورالثقلین [دوره 23، شماره 89، 1397، صفحه 44-71]

ن

 • نورائی، محسن ارزیابی چیستی و چگونگی به‌کارگیری «سیاق» در نظریۀ ترتیب نزول نولدکه [دوره 23، شماره 88، 1397، صفحه 156-171]

ه

 • هادی، اصغر معناشناسی صبر در قرآن [دوره 23، شماره 86، 1397، صفحه 150-173]

ی