دوره و شماره: دوره 23، شماره 89، زمستان 1397، صفحه 4-163 
3. تحلیل نظریه‌ها در کارکرد روایات تفسیری بر محور گونه‌شناسی روایات تفسیر نورالثقلین

صفحه 44-71

محسن قمرزاده؛ مهدی مهریزی طرقی؛ سید محمدعلی ایازی؛ سید محمد باقر حجتی


4. نقش سیاق و عناصر درون‌متنی در کشف غرض سوره مریم

صفحه 72-97

فرشته معتمد لنگرودی؛ بی بی سادات رضی بهابادی