نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آحاد معنایی نقد و بررسی شیوه‌های معادل‌یابی واژگانی در ترجمۀ قرآن (با تکیه بر تحلیل مؤلفه‌های معنای واژگان) [دوره 23، شماره 86، 1397، صفحه 102-127]
 • آیه تطهیر کارکرد‌های قاعدة «تعلیق الحکم علی الوصف مشعر بالعلیة» در تفسیر آیه تطهیر [دوره 23، شماره 86، 1397، صفحه 30-53]

ا

پ

 • پیامبر قاعده تفسیری «عمومیت خطاب‌های مفردِ قرآن» [دوره 23، شماره 86، 1397، صفحه 128-149]
 • پیوستگی متنی نقش‌گرا کارایی نظریه هالیدی در ترسیم انسجام متنی سوره‌های قرآن [دوره 23، شماره 86، 1397، صفحه 4-29]

ت

 • تحلیل مؤلفه‌ای معنا نقد و بررسی شیوه‌های معادل‌یابی واژگانی در ترجمۀ قرآن (با تکیه بر تحلیل مؤلفه‌های معنای واژگان) [دوره 23، شماره 86، 1397، صفحه 102-127]
 • ترازوی دنیوی/ موازین/ معیار توزین/ توسّع معنایی تأملی در معنای واژه «موازین» در کاربردهای قرآنی [دوره 23، شماره 88، 1397، صفحه 102-127]
 • ترجمه‌های قرآن نقد و بررسی شیوه‌های معادل‌یابی واژگانی در ترجمۀ قرآن (با تکیه بر تحلیل مؤلفه‌های معنای واژگان) [دوره 23، شماره 86، 1397، صفحه 102-127]
 • تعلیق الحکم علی الوصف کارکرد‌های قاعدة «تعلیق الحکم علی الوصف مشعر بالعلیة» در تفسیر آیه تطهیر [دوره 23، شماره 86، 1397، صفحه 30-53]
 • تورات مقصود از «تورات و انجیل» در قرآن [دوره 23، شماره 86، 1397، صفحه 76-101]

ج

ح

 • حضرت موسی (ع) تأملی در تعریف کلامی معجزه بر اساس گزارش قرآن از معجزه عصای حضرت موسی (ع) [دوره 23، شماره 89، 1397، صفحه 4-23]

خ

ر

ز

س

ص

 • صبر معناشناسی صبر در قرآن [دوره 23، شماره 86، 1397، صفحه 150-173]

ع

 • عتاب قاعده تفسیری «عمومیت خطاب‌های مفردِ قرآن» [دوره 23، شماره 86، 1397، صفحه 128-149]
 • عدالت اهمیت‌سنجی عدالت و امنیت از منظر قرآن [دوره 23، شماره 86، 1397، صفحه 54-75]
 • علوم قرآنی/ ساختار علوم قرآنی/ اصطلاح‌شناسی/ دسته‌بندی علوم دسته بندی علوم قرآنی از نگاهِ اصطلاح شناخت [دوره 23، شماره 88، 1397، صفحه 28-53]
 • عمومیت خطاب قاعده تفسیری «عمومیت خطاب‌های مفردِ قرآن» [دوره 23، شماره 86، 1397، صفحه 128-149]
 • عهدین مقصود از «تورات و انجیل» در قرآن [دوره 23، شماره 86، 1397، صفحه 76-101]

ق

 • قرآن اهمیت‌سنجی عدالت و امنیت از منظر قرآن [دوره 23، شماره 86، 1397، صفحه 54-75]
 • قرآن مقصود از «تورات و انجیل» در قرآن [دوره 23، شماره 86، 1397، صفحه 76-101]
 • قرآن/ تفسیر/ ترجمه/ حرف جر/ «باء» سببیت تأثیرپذیری ترجمه‌های تحت‌اللفظی و جمله‌به‌جملۀ قرآن کریم از حرف باء سببیت (مطالعۀ موردی سورۀ بقره و آل‌عمران در ترجمۀ مُعزّی و آیتی) [دوره 23، شماره 89، 1397، صفحه 140-163]
 • قرآن/ نسخ/ نسخ تدریجی/ ضوابط ضوابط نسخ تدریجی آیات از دیدگاه علامه معرفت [دوره 23، شماره 88، 1397، صفحه 4-27]

ک

م

 • میزان/ منطق/ قیاس/ القسطاس المستقیم/ امامت تحلیل دیدگاه غزالی در باب وحیانی بودن منطق [دوره 23، شماره 89، 1397، صفحه 98-119]
 • مطالعات متنی معناشناسی صبر در قرآن [دوره 23، شماره 86، 1397، صفحه 150-173]
 • معجزه تأملی در تعریف کلامی معجزه بر اساس گزارش قرآن از معجزه عصای حضرت موسی (ع) [دوره 23، شماره 89، 1397، صفحه 4-23]
 • معرفت خدا تأملی در تعریف کلامی معجزه بر اساس گزارش قرآن از معجزه عصای حضرت موسی (ع) [دوره 23، شماره 89، 1397، صفحه 4-23]
 • معناشناسی معناشناسی صبر در قرآن [دوره 23، شماره 86، 1397، صفحه 150-173]
 • مفرد مخاطب قاعده تفسیری «عمومیت خطاب‌های مفردِ قرآن» [دوره 23، شماره 86، 1397، صفحه 128-149]

ن

و

ه

 • همسران پیامبر(ص) کارکرد‌های قاعدة «تعلیق الحکم علی الوصف مشعر بالعلیة» در تفسیر آیه تطهیر [دوره 23، شماره 86، 1397، صفحه 30-53]