دوره و شماره: دوره 26، شماره 99، مرداد 1400 
1. تبیین مبانی حضور فراتاریخی قرآن کریم

10.22081/jqr.2020.58426.2984

حسین جدی؛ حسن نقی زاده؛ عباس اسماعیلی زاده