نمایه نویسندگان

ا

 • ایازی، سید محمدعلی نقد نظریه انحصار معجزه پیامبر (ص) در قرآن با رویکرد به تفاسیر معاصر [دوره 20، شماره 74، 1394، صفحه 76-99]
 • احمدنژاد، امیر بررسی دورۀ دعوت پنهانی پیامبر (ص) با تکیه بر مفهوم‌شناسی عبارت «فَاصْدَعْ بِما تُؤْمَر» [دوره 20، شماره 76، 1394، صفحه 36-59]
 • احمدنژاد، امیر آخرین نزول؛ مائده یا توبه؟ رهیافتی جدید به مسأله آخرین سوره نازل شده قرآن کریم [دوره 20، شماره 76، 1394، صفحه 86-111]
 • احمدنژاد، امیر مصداق‌‌شناسی عبارت «آمّینَ البَیتَ الحَرامَ» در سوره مائده [دوره 20، شماره 77، 1394، صفحه 46-71]
 • استادی، کاظم ارتباط اختلافِ قرائات با تحریفِ قرآن [دوره 20، شماره 74، 1394، صفحه 146-171]
 • اسعدی، علی تحلیل انتقادی طبقه‌بندی تفاسیر و ارائة مدل مطلوب [دوره 20، شماره 76، 1394، صفحه 162-181]
 • اسعدی، محمد تحلیل انتقادی طبقه‌بندی تفاسیر و ارائة مدل مطلوب [دوره 20، شماره 76، 1394، صفحه 162-181]
 • ایشانی، طاهره مقایسه کاربست عوامل انسجام در سوره اعلی و ترجمه آن از صفارزاده [دوره 20، شماره 74، 1394، صفحه 120-145]
 • اقبال، ابراهیم تاریخ‌گذاری سوره حج درنگی در مکی یا مدنی بودن سوره و نقش آن در تفسیر [دوره 20، شماره 76، 1394، صفحه 112-139]
 • امانی، رضا تحلیل تصویرآفرینی ساختارهای صرفی افعال در ترجمه‌های قرآن کریم [دوره 20، شماره 74، 1394، صفحه 50-75]

ب

 • بابایی، علی اکبر پژوهشی در قرائت صحیح قرآن [دوره 20، شماره 75، 1394، صفحه 4-27]
 • بستانی، قاسم لحن (خطا) در قرائت قرآن و گونه‌شناسی علل و اسباب آن [دوره 20، شماره 75، 1394، صفحه 128-159]
 • بهرامی، محمد سطح‌شناسی پیوستگی آیات در تفسیر فخر رازی [دوره 20، شماره 77، 1394، صفحه 118-133]

ت

 • تجری، محمدعلی اصطلاح‌شناسی مبانی تفسیر [دوره 20، شماره 77، 1394، صفحه 94-117]

خ

 • خامه گر، محمد نگرشی نو به قلمرو قرآن بر پایه اهداف سوره‌های قرآن [دوره 20، شماره 74، 1394، صفحه 6-29]

د

 • دانر، فرد ام. بررسی دیدگاه مفسران مسلمان و قرآن‌پژوهان غربی راجع به معنای «فُرقان» در قرآن [دوره 20، شماره 77، 1394، صفحه 72-93]

ر

ز

 • زربخش، لیلا تحلیل تصویرآفرینی ساختارهای صرفی افعال در ترجمه‌های قرآن کریم [دوره 20، شماره 74، 1394، صفحه 50-75]
 • زرسازان، عاطفه واکاوی روایات سبب نزول آیات 113 و 114 سوره توبه [دوره 20، شماره 76، 1394، صفحه 60-85]

س

 • سادات فخر، سید علی قرائت جمعی از منظر روایات و فقیهان فریقین [دوره 20، شماره 75، 1394، صفحه 82-97]
 • سیدی، سید حسین تغییر معنایی در واژگان قرآن بررسی رابطه بینامتنی قرآن با شعر جاهلی [دوره 20، شماره 74، 1394، صفحه 30-49]

ش

 • شاکر، محمد کاظم بارخوانی انسجام متن قرآن در پرتو نظریه نظم متقارن (با تأکید بر دیدگاه میشل کویپرس) [دوره 20، شماره 76، 1394، صفحه 4-35]
 • شاکر، محمد کاظم تحلیل انتقادی طبقه‌بندی تفاسیر و ارائة مدل مطلوب [دوره 20، شماره 76، 1394، صفحه 162-181]
 • شاکر، محمد کاظم ضوابط علمی و کاربردی در روش تفسیر تطبیقی [دوره 20، شماره 77، 1394، صفحه 4-21]

ص

 • صادقی فدکی، سید جعفر بررسی تطبیقی مفهوم ترتیل از منظر قرآن، سنت و علم تجوید [دوره 20، شماره 75، 1394، صفحه 52-81]

ط

 • طیبی، زینب آسیب‌های مبنایی و روشی قرآنیون در فهم و تفسیر قرآن [دوره 20، شماره 76، 1394، صفحه 140-161]
 • طیب‌حسینی، سید محمود تحلیلی درباره عفو الهی از پیامبر (ص) بر محور آیه 43 سوره توبه [دوره 20، شماره 77، 1394، صفحه 22-45]

ع

 • عابدی، احمد گزارشی از کرسی نقد کتاب «نظریه تفسیر متن» [دوره 20، شماره 77، 1394، صفحه 156-173]
 • عسگری، انسیه ضوابط علمی و کاربردی در روش تفسیر تطبیقی [دوره 20، شماره 77، 1394، صفحه 4-21]
 • عنایتی، محمد جواد تأملی در آیه «وَ لْیَطَّوَّفُوا بِالْبَیْتِ الْعَتِیقِ» درپیوند با طواف از طبقات بالاتر از کعبه [دوره 20، شماره 74، 1394، صفحه 100-119]
 • عنایتی راد، محمد جواد درنگی در طواف النساء از نگاه قرآن [دوره 20، شماره 77، 1394، صفحه 134-155]

ف

 • فرهادی، ام البنین تحلیل تصویرآفرینی ساختارهای صرفی افعال در ترجمه‌های قرآن کریم [دوره 20، شماره 74، 1394، صفحه 50-75]
 • فقهی زاده، عبدالهادی تاریخ‌گذاری سوره حج درنگی در مکی یا مدنی بودن سوره و نقش آن در تفسیر [دوره 20، شماره 76، 1394، صفحه 112-139]

ق

 • قمرزاده، محسن نقد نظریه انحصار معجزه پیامبر (ص) در قرآن با رویکرد به تفاسیر معاصر [دوره 20، شماره 74، 1394، صفحه 76-99]

ک

 • کلباسی، زهرا آخرین نزول؛ مائده یا توبه؟ رهیافتی جدید به مسأله آخرین سوره نازل شده قرآن کریم [دوره 20، شماره 76، 1394، صفحه 86-111]
 • کلباسی، زهرا مصداق‌‌شناسی عبارت «آمّینَ البَیتَ الحَرامَ» در سوره مائده [دوره 20، شماره 77، 1394، صفحه 46-71]

م

 • محمدی، محمد علی تجوید؛ از وجوب تا حرمت (رعایت قواعد تجویدی از دیدگاه فقیهان شیعه و اهل سنت) [دوره 20، شماره 75، 1394، صفحه 98-127]
 • محمدپور، محمدحسین بررسی دیدگاه مفسران مسلمان و قرآن‌پژوهان غربی راجع به معنای «فُرقان» در قرآن [دوره 20، شماره 77، 1394، صفحه 72-93]
 • محمدزاده، عاطفه بررسی دورۀ دعوت پنهانی پیامبر (ص) با تکیه بر مفهوم‌شناسی عبارت «فَاصْدَعْ بِما تُؤْمَر» [دوره 20، شماره 76، 1394، صفحه 36-59]
 • مسعودی، محمد مهدی تبیین قرآنی تقدم و تأخر نفس و بدن با نگاهی فلسفی [دوره 20، شماره 75، 1394، صفحه 160-189]
 • مُشک مسجدی، راضیه تحلیلی درباره عفو الهی از پیامبر (ص) بر محور آیه 43 سوره توبه [دوره 20، شماره 77، 1394، صفحه 22-45]
 • مصباح، کاظم گزارشی از کرسی نقد کتاب «نظریه تفسیر متن» [دوره 20، شماره 77، 1394، صفحه 156-173]
 • مکوند، محمود بارخوانی انسجام متن قرآن در پرتو نظریه نظم متقارن (با تأکید بر دیدگاه میشل کویپرس) [دوره 20، شماره 76، 1394، صفحه 4-35]
 • مهدوی راد، محمد علی آسیب‌های مبنایی و روشی قرآنیون در فهم و تفسیر قرآن [دوره 20، شماره 76، 1394، صفحه 140-161]

ن

 • نعمتی قزوینی، معصومه مقایسه کاربست عوامل انسجام در سوره اعلی و ترجمه آن از صفارزاده [دوره 20، شماره 74، 1394، صفحه 120-145]

و

 • واعظی، احمد گزارشی از کرسی نقد کتاب «نظریه تفسیر متن» [دوره 20، شماره 77، 1394، صفحه 156-173]

ی