دوره و شماره: دوره 25، شماره 96، پاییز 1399 (ویژه نامه «روش شناسی») 
1. هم‌سویی مبنایی تفسیر قرآن به قرآن و نظریه میدان‌ معنایی

صفحه 5-28

صالحه شریفی؛ علیرضا قائمی نیا؛ غلام محمد شریعتی