دوره و شماره: دوره 25، شماره 94، بهار 1399، صفحه 5-154 
7. تحلیل تأثیر عمل بر رشد علم فطری در شبکه موضوعی از نگاه قرآن

صفحه 154-133

محمدحسین برومند؛ حسین ابویی؛ امیر جودوی؛ راضیه برزگر دهجی