دوره و شماره: دوره 25، شماره 94، بهار 1399، صفحه 5-154 
3. ارزیابی دیدگاه محمد شحرور در مبانی فهم و تفسیر قرآن کریم

صفحه 45-66

فرشته معتمد لنگرودی؛ فتحیه فتاحی زاده


4. نظریه خودگروی‌ اخلاقی از دیدگاه قرآن

صفحه 67-86

سید علی اکبر حسینی رامندی


7. تحلیل تأثیر عمل بر رشد علم فطری در شبکه موضوعی از نگاه قرآن

صفحه 154-133

محمدحسین برومند؛ حسین ابویی؛ امیر جودوی؛ راضیه برزگر دهجی