دوره و شماره: دوره 25، شماره 95، مرداد 1399، صفحه 1-164 
7. پیوند اسماء الهی در فواصل آیات، با مضامین و غرض سورۀ احزاب

صفحه 127-149

10.22081/jqr.2019.54550.2552

حجت اله حکم آبادی؛ غلامرضا رئیسیان؛ عباس اسماعیلی زاده