دوره و شماره: دوره 27، شماره 102، خرداد 1401 
تحلیل نظری غرر آیات در آرای قرآن‌پژوهان با رویکرد اخلاقی و تربیتی

صفحه 121-142

10.22081/jqr.2021.62606.3417

رفعت پورشمسی؛ مهدی مهریزی طرقی؛ علی راد؛ سید محمدعلی ایازی؛ مژگان سرشار