نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آخرین سوره آخرین نزول؛ مائده یا توبه؟ رهیافتی جدید به مسأله آخرین سوره نازل شده قرآن کریم [دوره 20، شماره 76، 1394، صفحه 86-111]
 • آسیب‌شناسی آسیب‌های مبنایی و روشی قرآنیون در فهم و تفسیر قرآن [دوره 20، شماره 76، 1394، صفحه 140-161]
 • آل ِیَاسِین‌ پژوهشی در قرائت صحیح قرآن [دوره 20، شماره 75، 1394، صفحه 4-27]

ا

 • اختلافِ قرائات ارتباط اختلافِ قرائات با تحریفِ قرآن [دوره 20، شماره 74، 1394، صفحه 146-171]
 • ارتباط آیات سطح‌شناسی پیوستگی آیات در تفسیر فخر رازی [دوره 20، شماره 77، 1394، صفحه 118-133]
 • اسباب نزول تاریخ‌گذاری سوره حج درنگی در مکی یا مدنی بودن سوره و نقش آن در تفسیر [دوره 20، شماره 76، 1394، صفحه 112-139]
 • اسباب و علل لحن (خطا) در قرائت قرآن و گونه‌شناسی علل و اسباب آن [دوره 20، شماره 75، 1394، صفحه 128-159]
 • اصول تفسیر ضوابط علمی و کاربردی در روش تفسیر تطبیقی [دوره 20، شماره 77، 1394، صفحه 4-21]
 • اصول تفسیری اصطلاح‌شناسی مبانی تفسیر [دوره 20، شماره 77، 1394، صفحه 94-117]
 • اعجاز نقد نظریه انحصار معجزه پیامبر (ص) در قرآن با رویکرد به تفاسیر معاصر [دوره 20، شماره 74، 1394، صفحه 76-99]
 • اقتراحات کافران نقد نظریه انحصار معجزه پیامبر (ص) در قرآن با رویکرد به تفاسیر معاصر [دوره 20، شماره 74، 1394، صفحه 76-99]
 • انسجام مقایسه کاربست عوامل انسجام در سوره اعلی و ترجمه آن از صفارزاده [دوره 20، شماره 74، 1394، صفحه 120-145]
 • انسجام قرآن بارخوانی انسجام متن قرآن در پرتو نظریه نظم متقارن (با تأکید بر دیدگاه میشل کویپرس) [دوره 20، شماره 76، 1394، صفحه 4-35]
 • اهداف سوره‌ها نگرشی نو به قلمرو قرآن بر پایه اهداف سوره‌های قرآن [دوره 20، شماره 74، 1394، صفحه 6-29]
 • اهل کتاب آخرین نزول؛ مائده یا توبه؟ رهیافتی جدید به مسأله آخرین سوره نازل شده قرآن کریم [دوره 20، شماره 76، 1394، صفحه 86-111]

ب

 • بیت تأملی در آیه «وَ لْیَطَّوَّفُوا بِالْبَیْتِ الْعَتِیقِ» درپیوند با طواف از طبقات بالاتر از کعبه [دوره 20، شماره 74، 1394، صفحه 100-119]
 • بیت‌الله الحرام مصداق‌‌شناسی عبارت «آمّینَ البَیتَ الحَرامَ» در سوره مائده [دوره 20، شماره 77، 1394، صفحه 46-71]
 • بدن تبیین قرآنی تقدم و تأخر نفس و بدن با نگاهی فلسفی [دوره 20، شماره 75، 1394، صفحه 160-189]
 • بلاغت سامی بارخوانی انسجام متن قرآن در پرتو نظریه نظم متقارن (با تأکید بر دیدگاه میشل کویپرس) [دوره 20، شماره 76، 1394، صفحه 4-35]
 • بینامتنی تغییر معنایی در واژگان قرآن بررسی رابطه بینامتنی قرآن با شعر جاهلی [دوره 20، شماره 74، 1394، صفحه 30-49]

پ

 • پیامبر (ص) بررسی دورۀ دعوت پنهانی پیامبر (ص) با تکیه بر مفهوم‌شناسی عبارت «فَاصْدَعْ بِما تُؤْمَر» [دوره 20، شماره 76، 1394، صفحه 36-59]
 • پورقانا (=نجات) بررسی دیدگاه مفسران مسلمان و قرآن‌پژوهان غربی راجع به معنای «فُرقان» در قرآن [دوره 20، شماره 77، 1394، صفحه 72-93]
 • پیوستگی آیات سطح‌شناسی پیوستگی آیات در تفسیر فخر رازی [دوره 20، شماره 77، 1394، صفحه 118-133]
 • پوقدانا (=فرمان) بررسی دیدگاه مفسران مسلمان و قرآن‌پژوهان غربی راجع به معنای «فُرقان» در قرآن [دوره 20، شماره 77، 1394، صفحه 72-93]

ت

 • تأخر تبیین قرآنی تقدم و تأخر نفس و بدن با نگاهی فلسفی [دوره 20، شماره 75، 1394، صفحه 160-189]
 • تاریخ‌گذاری تاریخ‌گذاری سوره حج درنگی در مکی یا مدنی بودن سوره و نقش آن در تفسیر [دوره 20، شماره 76، 1394، صفحه 112-139]
 • تبیین تبیین قرآنی تقدم و تأخر نفس و بدن با نگاهی فلسفی [دوره 20، شماره 75، 1394، صفحه 160-189]
 • تجوید تجوید؛ از وجوب تا حرمت (رعایت قواعد تجویدی از دیدگاه فقیهان شیعه و اهل سنت) [دوره 20، شماره 75، 1394، صفحه 98-127]
 • تجوید علمی تجوید؛ از وجوب تا حرمت (رعایت قواعد تجویدی از دیدگاه فقیهان شیعه و اهل سنت) [دوره 20، شماره 75، 1394، صفحه 98-127]
 • تجوید عملی تجوید؛ از وجوب تا حرمت (رعایت قواعد تجویدی از دیدگاه فقیهان شیعه و اهل سنت) [دوره 20، شماره 75، 1394، صفحه 98-127]
 • تحریف ارتباط اختلافِ قرائات با تحریفِ قرآن [دوره 20، شماره 74، 1394، صفحه 146-171]
 • تحریفِ قرآن ارتباط اختلافِ قرائات با تحریفِ قرآن [دوره 20، شماره 74، 1394، صفحه 146-171]
 • تحریفِ لفظی ارتباط اختلافِ قرائات با تحریفِ قرآن [دوره 20، شماره 74، 1394، صفحه 146-171]
 • تحزین بررسی فقهی روایات تغنی در قرائت قرآن [دوره 20، شماره 75، 1394، صفحه 28-51]
 • تحسین صوت بررسی فقهی روایات تغنی در قرائت قرآن [دوره 20، شماره 75، 1394، صفحه 28-51]
 • ترتیب نزول تاریخ‌گذاری سوره حج درنگی در مکی یا مدنی بودن سوره و نقش آن در تفسیر [دوره 20، شماره 76، 1394، صفحه 112-139]
 • ترتیل بررسی تطبیقی مفهوم ترتیل از منظر قرآن، سنت و علم تجوید [دوره 20، شماره 75، 1394، صفحه 52-81]
 • ترجیع بررسی فقهی روایات تغنی در قرائت قرآن [دوره 20، شماره 75، 1394، صفحه 28-51]
 • ترجمه تحلیل تصویرآفرینی ساختارهای صرفی افعال در ترجمه‌های قرآن کریم [دوره 20، شماره 74، 1394، صفحه 50-75]
 • تصویرآفرینی تحلیل تصویرآفرینی ساختارهای صرفی افعال در ترجمه‌های قرآن کریم [دوره 20، شماره 74، 1394، صفحه 50-75]
 • تطریب بررسی فقهی روایات تغنی در قرائت قرآن [دوره 20، شماره 75، 1394، صفحه 28-51]
 • تغنی بررسی فقهی روایات تغنی در قرائت قرآن [دوره 20، شماره 75، 1394، صفحه 28-51]
 • تفاسیر بررسی دیدگاه مفسران مسلمان و قرآن‌پژوهان غربی راجع به معنای «فُرقان» در قرآن [دوره 20، شماره 77، 1394، صفحه 72-93]
 • تفسیر آسیب‌های مبنایی و روشی قرآنیون در فهم و تفسیر قرآن [دوره 20، شماره 76، 1394، صفحه 140-161]
 • تفسیر اصطلاح‌شناسی مبانی تفسیر [دوره 20، شماره 77، 1394، صفحه 94-117]
 • تفسیر ادبی تحلیلی درباره عفو الهی از پیامبر (ص) بر محور آیه 43 سوره توبه [دوره 20، شماره 77، 1394، صفحه 22-45]
 • تفسیر تطبیقی ضوابط علمی و کاربردی در روش تفسیر تطبیقی [دوره 20، شماره 77، 1394، صفحه 4-21]
 • تفسیر کبیر سطح‌شناسی پیوستگی آیات در تفسیر فخر رازی [دوره 20، شماره 77، 1394، صفحه 118-133]
 • تفسیر مقارن ضوابط علمی و کاربردی در روش تفسیر تطبیقی [دوره 20، شماره 77، 1394، صفحه 4-21]
 • تفسیر مقایسه‌ای ضوابط علمی و کاربردی در روش تفسیر تطبیقی [دوره 20، شماره 77، 1394، صفحه 4-21]
 • تقدم تبیین قرآنی تقدم و تأخر نفس و بدن با نگاهی فلسفی [دوره 20، شماره 75، 1394، صفحه 160-189]
 • تواتر قرائات پژوهشی در قرائت صحیح قرآن [دوره 20، شماره 75، 1394، صفحه 4-27]
 • توبه آخرین نزول؛ مائده یا توبه؟ رهیافتی جدید به مسأله آخرین سوره نازل شده قرآن کریم [دوره 20، شماره 76، 1394، صفحه 86-111]
 • توبه مصداق‌‌شناسی عبارت «آمّینَ البَیتَ الحَرامَ» در سوره مائده [دوره 20، شماره 77، 1394، صفحه 46-71]

ح

 • حج تأملی در آیه «وَ لْیَطَّوَّفُوا بِالْبَیْتِ الْعَتِیقِ» درپیوند با طواف از طبقات بالاتر از کعبه [دوره 20، شماره 74، 1394، صفحه 100-119]
 • حجیت قرائات پژوهشی در قرائت صحیح قرآن [دوره 20، شماره 75، 1394، صفحه 4-27]
 • حرمت تجوید؛ از وجوب تا حرمت (رعایت قواعد تجویدی از دیدگاه فقیهان شیعه و اهل سنت) [دوره 20، شماره 75، 1394، صفحه 98-127]
 • حکم تجوید؛ از وجوب تا حرمت (رعایت قواعد تجویدی از دیدگاه فقیهان شیعه و اهل سنت) [دوره 20، شماره 75، 1394، صفحه 98-127]

د

 • دعوت پنهانی بررسی دورۀ دعوت پنهانی پیامبر (ص) با تکیه بر مفهوم‌شناسی عبارت «فَاصْدَعْ بِما تُؤْمَر» [دوره 20، شماره 76، 1394، صفحه 36-59]

ر

 • رجال حدیث واکاوی روایات سبب نزول آیات 113 و 114 سوره توبه [دوره 20، شماره 76، 1394، صفحه 60-85]
 • روش تفسیری اصطلاح‌شناسی مبانی تفسیر [دوره 20، شماره 77، 1394، صفحه 94-117]
 • روش‌های تفسیری تحلیل انتقادی طبقه‌بندی تفاسیر و ارائة مدل مطلوب [دوره 20، شماره 76، 1394، صفحه 162-181]
 • روش‌های تفسیری ضوابط علمی و کاربردی در روش تفسیر تطبیقی [دوره 20، شماره 77، 1394، صفحه 4-21]

س

 • ساختار صرفی تحلیل تصویرآفرینی ساختارهای صرفی افعال در ترجمه‌های قرآن کریم [دوره 20، شماره 74، 1394، صفحه 50-75]
 • سبب نزول واکاوی روایات سبب نزول آیات 113 و 114 سوره توبه [دوره 20، شماره 76، 1394، صفحه 60-85]
 • سبک‌های تفسیری تحلیل انتقادی طبقه‌بندی تفاسیر و ارائة مدل مطلوب [دوره 20، شماره 76، 1394، صفحه 162-181]
 • سطح‌سنجی سطح‌شناسی پیوستگی آیات در تفسیر فخر رازی [دوره 20، شماره 77، 1394، صفحه 118-133]
 • سنت بررسی تطبیقی مفهوم ترتیل از منظر قرآن، سنت و علم تجوید [دوره 20، شماره 75، 1394، صفحه 52-81]
 • سنّت آسیب‌های مبنایی و روشی قرآنیون در فهم و تفسیر قرآن [دوره 20، شماره 76، 1394، صفحه 140-161]
 • سوره اعلی مقایسه کاربست عوامل انسجام در سوره اعلی و ترجمه آن از صفارزاده [دوره 20، شماره 74، 1394، صفحه 120-145]
 • سوره توبه واکاوی روایات سبب نزول آیات 113 و 114 سوره توبه [دوره 20، شماره 76، 1394، صفحه 60-85]
 • سوره توبه تحلیلی درباره عفو الهی از پیامبر (ص) بر محور آیه 43 سوره توبه [دوره 20، شماره 77، 1394، صفحه 22-45]
 • سوره حج تاریخ‌گذاری سوره حج درنگی در مکی یا مدنی بودن سوره و نقش آن در تفسیر [دوره 20، شماره 76، 1394، صفحه 112-139]
 • سورۀ حجر بررسی دورۀ دعوت پنهانی پیامبر (ص) با تکیه بر مفهوم‌شناسی عبارت «فَاصْدَعْ بِما تُؤْمَر» [دوره 20، شماره 76، 1394، صفحه 36-59]

ش

 • شعر جاهلی تغییر معنایی در واژگان قرآن بررسی رابطه بینامتنی قرآن با شعر جاهلی [دوره 20، شماره 74، 1394، صفحه 30-49]
 • شق‌القمر نقد نظریه انحصار معجزه پیامبر (ص) در قرآن با رویکرد به تفاسیر معاصر [دوره 20، شماره 74، 1394، صفحه 76-99]

ض

 • ضوابط و خصایص تاریخ‌گذاری سوره حج درنگی در مکی یا مدنی بودن سوره و نقش آن در تفسیر [دوره 20، شماره 76، 1394، صفحه 112-139]

ط

 • طبقه‌بندی تفاسیر تحلیل انتقادی طبقه‌بندی تفاسیر و ارائة مدل مطلوب [دوره 20، شماره 76، 1394، صفحه 162-181]
 • طواف از طبقات تأملی در آیه «وَ لْیَطَّوَّفُوا بِالْبَیْتِ الْعَتِیقِ» درپیوند با طواف از طبقات بالاتر از کعبه [دوره 20، شماره 74، 1394، صفحه 100-119]
 • طواف فریضه درنگی در طواف النساء از نگاه قرآن [دوره 20، شماره 77، 1394، صفحه 134-155]
 • طواف نساء درنگی در طواف النساء از نگاه قرآن [دوره 20، شماره 77، 1394، صفحه 134-155]
 • طواف وداع درنگی در طواف النساء از نگاه قرآن [دوره 20، شماره 77، 1394، صفحه 134-155]

ع

 • عتیق تأملی در آیه «وَ لْیَطَّوَّفُوا بِالْبَیْتِ الْعَتِیقِ» درپیوند با طواف از طبقات بالاتر از کعبه [دوره 20، شماره 74، 1394، صفحه 100-119]
 • عصمت پیامبر تحلیلی درباره عفو الهی از پیامبر (ص) بر محور آیه 43 سوره توبه [دوره 20، شماره 77، 1394، صفحه 22-45]
 • عفو الهی تحلیلی درباره عفو الهی از پیامبر (ص) بر محور آیه 43 سوره توبه [دوره 20، شماره 77، 1394، صفحه 22-45]
 • علم تجوید بررسی تطبیقی مفهوم ترتیل از منظر قرآن، سنت و علم تجوید [دوره 20، شماره 75، 1394، صفحه 52-81]
 • علم صرف تحلیل تصویرآفرینی ساختارهای صرفی افعال در ترجمه‌های قرآن کریم [دوره 20، شماره 74، 1394، صفحه 50-75]
 • علوم نگرشی نو به قلمرو قرآن بر پایه اهداف سوره‌های قرآن [دوره 20، شماره 74، 1394، صفحه 6-29]
 • عوامل انسجامی مقایسه کاربست عوامل انسجام در سوره اعلی و ترجمه آن از صفارزاده [دوره 20، شماره 74، 1394، صفحه 120-145]

غ

 • غربیان بررسی دیدگاه مفسران مسلمان و قرآن‌پژوهان غربی راجع به معنای «فُرقان» در قرآن [دوره 20، شماره 77، 1394، صفحه 72-93]
 • غنا بررسی فقهی روایات تغنی در قرائت قرآن [دوره 20، شماره 75، 1394، صفحه 28-51]

ف

 • فترت بررسی دورۀ دعوت پنهانی پیامبر (ص) با تکیه بر مفهوم‌شناسی عبارت «فَاصْدَعْ بِما تُؤْمَر» [دوره 20، شماره 76، 1394، صفحه 36-59]
 • فخر رازی سطح‌شناسی پیوستگی آیات در تفسیر فخر رازی [دوره 20، شماره 77، 1394، صفحه 118-133]
 • فرقان بررسی دیدگاه مفسران مسلمان و قرآن‌پژوهان غربی راجع به معنای «فُرقان» در قرآن [دوره 20، شماره 77، 1394، صفحه 72-93]
 • فضای نزول تحلیلی درباره عفو الهی از پیامبر (ص) بر محور آیه 43 سوره توبه [دوره 20، شماره 77، 1394، صفحه 22-45]
 • فعل تحلیل تصویرآفرینی ساختارهای صرفی افعال در ترجمه‌های قرآن کریم [دوره 20، شماره 74، 1394، صفحه 50-75]
 • فقه القرائه قرائت جمعی از منظر روایات و فقیهان فریقین [دوره 20، شماره 75، 1394، صفحه 82-97]
 • فلسفه تبیین قرآنی تقدم و تأخر نفس و بدن با نگاهی فلسفی [دوره 20، شماره 75، 1394، صفحه 160-189]

ق

 • قرآن تجوید؛ از وجوب تا حرمت (رعایت قواعد تجویدی از دیدگاه فقیهان شیعه و اهل سنت) [دوره 20، شماره 75، 1394، صفحه 98-127]
 • قرآن لحن (خطا) در قرائت قرآن و گونه‌شناسی علل و اسباب آن [دوره 20، شماره 75، 1394، صفحه 128-159]
 • قرآن تبیین قرآنی تقدم و تأخر نفس و بدن با نگاهی فلسفی [دوره 20، شماره 75، 1394، صفحه 160-189]
 • قرآن تغییر معنایی در واژگان قرآن بررسی رابطه بینامتنی قرآن با شعر جاهلی [دوره 20، شماره 74، 1394، صفحه 30-49]
 • قرآن ارتباط اختلافِ قرائات با تحریفِ قرآن [دوره 20، شماره 74، 1394، صفحه 146-171]
 • قرآن حکیم مقایسه کاربست عوامل انسجام در سوره اعلی و ترجمه آن از صفارزاده [دوره 20، شماره 74، 1394، صفحه 120-145]
 • قرآن کریم بررسی تطبیقی مفهوم ترتیل از منظر قرآن، سنت و علم تجوید [دوره 20، شماره 75، 1394، صفحه 52-81]
 • قرآنیون آسیب‌های مبنایی و روشی قرآنیون در فهم و تفسیر قرآن [دوره 20، شماره 76، 1394، صفحه 140-161]
 • قرائة الجماعه قرائت جمعی از منظر روایات و فقیهان فریقین [دوره 20، شماره 75، 1394، صفحه 82-97]
 • قرائت لحن (خطا) در قرائت قرآن و گونه‌شناسی علل و اسباب آن [دوره 20، شماره 75، 1394، صفحه 128-159]
 • قرائت آیات پژوهشی در قرائت صحیح قرآن [دوره 20، شماره 75، 1394، صفحه 4-27]
 • قرائت جمعی قرائت جمعی از منظر روایات و فقیهان فریقین [دوره 20، شماره 75، 1394، صفحه 82-97]
 • قرائت گروهی قرائت جمعی از منظر روایات و فقیهان فریقین [دوره 20، شماره 75، 1394، صفحه 82-97]
 • قرائت مطابق با اعراب آیات پژوهشی در قرائت صحیح قرآن [دوره 20، شماره 75، 1394، صفحه 4-27]
 • قلمرو قرآن نگرشی نو به قلمرو قرآن بر پایه اهداف سوره‌های قرآن [دوره 20، شماره 74، 1394، صفحه 6-29]
 • قواعد تفسیری اصطلاح‌شناسی مبانی تفسیر [دوره 20، شماره 77، 1394، صفحه 94-117]

گ

 • گرایش‌های تفسیری تحلیل انتقادی طبقه‌بندی تفاسیر و ارائة مدل مطلوب [دوره 20، شماره 76، 1394، صفحه 162-181]
 • گونه‌شناسی لحن (خطا) در قرائت قرآن و گونه‌شناسی علل و اسباب آن [دوره 20، شماره 75، 1394، صفحه 128-159]

ل

 • لحن لحن (خطا) در قرائت قرآن و گونه‌شناسی علل و اسباب آن [دوره 20، شماره 75، 1394، صفحه 128-159]

م

 • مائده آخرین نزول؛ مائده یا توبه؟ رهیافتی جدید به مسأله آخرین سوره نازل شده قرآن کریم [دوره 20، شماره 76، 1394، صفحه 86-111]
 • مائده مصداق‌‌شناسی عبارت «آمّینَ البَیتَ الحَرامَ» در سوره مائده [دوره 20، شماره 77، 1394، صفحه 46-71]
 • مبانی آسیب‌های مبنایی و روشی قرآنیون در فهم و تفسیر قرآن [دوره 20، شماره 76، 1394، صفحه 140-161]
 • مبانی تفسیر اصطلاح‌شناسی مبانی تفسیر [دوره 20، شماره 77، 1394، صفحه 94-117]
 • متن مقایسه کاربست عوامل انسجام در سوره اعلی و ترجمه آن از صفارزاده [دوره 20، شماره 74، 1394، صفحه 120-145]
 • متن روایات واکاوی روایات سبب نزول آیات 113 و 114 سوره توبه [دوره 20، شماره 76، 1394، صفحه 60-85]
 • مذاهب فقهی قرائت جمعی از منظر روایات و فقیهان فریقین [دوره 20، شماره 75، 1394، صفحه 82-97]
 • مسجدالحرام تأملی در آیه «وَ لْیَطَّوَّفُوا بِالْبَیْتِ الْعَتِیقِ» درپیوند با طواف از طبقات بالاتر از کعبه [دوره 20، شماره 74، 1394، صفحه 100-119]
 • مسلمانان مصداق‌‌شناسی عبارت «آمّینَ البَیتَ الحَرامَ» در سوره مائده [دوره 20، شماره 77، 1394، صفحه 46-71]
 • مشرکان آخرین نزول؛ مائده یا توبه؟ رهیافتی جدید به مسأله آخرین سوره نازل شده قرآن کریم [دوره 20، شماره 76، 1394، صفحه 86-111]
 • مشرکان مصداق‌‌شناسی عبارت «آمّینَ البَیتَ الحَرامَ» در سوره مائده [دوره 20، شماره 77، 1394، صفحه 46-71]
 • میشل کویپرس بارخوانی انسجام متن قرآن در پرتو نظریه نظم متقارن (با تأکید بر دیدگاه میشل کویپرس) [دوره 20، شماره 76، 1394، صفحه 4-35]
 • معارف قرآن نگرشی نو به قلمرو قرآن بر پایه اهداف سوره‌های قرآن [دوره 20، شماره 74، 1394، صفحه 6-29]
 • معجزات پیامبر نقد نظریه انحصار معجزه پیامبر (ص) در قرآن با رویکرد به تفاسیر معاصر [دوره 20، شماره 74، 1394، صفحه 76-99]
 • مکاتب تفسیری تحلیل انتقادی طبقه‌بندی تفاسیر و ارائة مدل مطلوب [دوره 20، شماره 76، 1394، صفحه 162-181]
 • مکه مصداق‌‌شناسی عبارت «آمّینَ البَیتَ الحَرامَ» در سوره مائده [دوره 20، شماره 77، 1394، صفحه 46-71]
 • مناسک حج درنگی در طواف النساء از نگاه قرآن [دوره 20، شماره 77، 1394، صفحه 134-155]

ن

 • نسخ مصداق‌‌شناسی عبارت «آمّینَ البَیتَ الحَرامَ» در سوره مائده [دوره 20، شماره 77، 1394، صفحه 46-71]
 • نظم قرآن بارخوانی انسجام متن قرآن در پرتو نظریه نظم متقارن (با تأکید بر دیدگاه میشل کویپرس) [دوره 20، شماره 76، 1394، صفحه 4-35]
 • نظم متقارن بارخوانی انسجام متن قرآن در پرتو نظریه نظم متقارن (با تأکید بر دیدگاه میشل کویپرس) [دوره 20، شماره 76، 1394، صفحه 4-35]
 • نظم معکوس بارخوانی انسجام متن قرآن در پرتو نظریه نظم متقارن (با تأکید بر دیدگاه میشل کویپرس) [دوره 20، شماره 76، 1394، صفحه 4-35]
 • نفس تبیین قرآنی تقدم و تأخر نفس و بدن با نگاهی فلسفی [دوره 20، شماره 75، 1394، صفحه 160-189]
 • نقد ترجمه تحلیل تصویرآفرینی ساختارهای صرفی افعال در ترجمه‌های قرآن کریم [دوره 20، شماره 74، 1394، صفحه 50-75]

و

 • وجوب تجوید؛ از وجوب تا حرمت (رعایت قواعد تجویدی از دیدگاه فقیهان شیعه و اهل سنت) [دوره 20، شماره 75، 1394، صفحه 98-127]