دوره و شماره: دوره 22، شماره 82، بهار 1396، صفحه 1-174 
2. نقد قرینه بودن سنت برای فهم قرآن

صفحه 30-53

فرج الله میرعرب؛ سیدمحمدرضا صفوی


4. عقل گرایی سید رضی در تفسیر

صفحه 72-97

حمید قربان پور؛ مهدی جلالی؛ محمد حسن رستمی


7. میزان توجه مترجمان به «عناصر معنایی واژگان» در ترجمه اسم‌های جامد سوره بقره

صفحه 150-173

علی حاجی خانی؛ کاووس روحی برندق؛ عیسی متقی زاده؛ مصطفی رستمی کیا