دوره و شماره: دوره 22، شماره 83، تابستان 1396، صفحه 1-192 
6. «دابّةالارض» یا پدیده‌ای از رخداد انرژی

صفحه 138-161

احمد جعفری؛ علیرضا قاسمی زاد؛ محمد جواد سلمان پور؛ سید روح اله دهقان باغی