دوره و شماره: دوره 18، شماره 71، پاییز 1391، صفحه 1-190 
7. تفسیر قرآنی تاریخ

صفحه 144-176

صائب عبدالحمید؛ محمد باغستانی کوزه‌گر