نمایه نویسندگان

ا

 • ایازی، سید علی نقی درآمدی بر تفسیر اجتماعی قرآن مطالعه موردی «ماهیت قوانین اجتماعی در قرآن» [دوره 18، شماره 71، 1391، صفحه 102-119]
 • ایازی، سید محمدعلی تأملی پیرامون روایت کشتن یهودیان بنی‌قریظه در منابع تاریخ و تفسیر [دوره 18، شماره 71، 1391، صفحه 120-143]
 • ایروانی نجفی، مرتضی رهیافتی زبان‌شناسانه به واژه «أبتر» [دوره 18، شماره 72، 1391، صفحه 4-31]
 • ایروانی نجفی، مرتضی روش شناسی رویکرد علامه طباطبایی در اختلاف قرائات [دوره 18، شماره 70، 1391، صفحه 118-143]

ب

 • باغستانی کوزه‌گر، محمد تفسیر قرآنی تاریخ [دوره 18، شماره 71، 1391، صفحه 144-176]
 • بهرامی، محمد تعدد معنا در قرآن‌پژوهی ابوزید [دوره 18، شماره 72، 1391، صفحه 70-85]
 • بهرامی، محمد فهم و تفسیر در نگاه علامه طباطبایی (نگاهی مقایسه‌ای با هرمنوتیک) [دوره 18، شماره 71، 1391، صفحه 76-101]

ج

 • جلالی، مهدی نقد روایات تعجیل پیامبر در تکرار آیات هنگام نزول [دوره 18، شماره 72، 1391، صفحه 32-50]

ح

 • حامدی شیروان، زهرا تحلیل گفتمان آیات مربوط به قیامت در دو جزء آخر قرآن [دوره 18، شماره 71، 1391، صفحه 4-21]
 • حرّی، ابوالفضل کاربردها و کارکردهای شگرد التفات در قرآن [دوره 18، شماره 70، 1391، صفحه 54-81]
 • حسینی، بی بی زینب رهیافتی زبان‌شناسانه به واژه «أبتر» [دوره 18، شماره 72، 1391، صفحه 4-31]
 • حسین پوری، امین تأویل قرآن به مقامات اهل‌بیت (ع)؛ مبانی و پیش‌فرض‌ها [دوره 18، شماره 70، 1391، صفحه 144-173]

خ

 • خامه گر، محمد نقد روایات تعجیل پیامبر در تکرار آیات هنگام نزول [دوره 18، شماره 72، 1391، صفحه 32-50]
 • خامه گر، محمد روش شناسی رویکرد علامه طباطبایی در اختلاف قرائات [دوره 18، شماره 70، 1391، صفحه 118-143]
 • خامه گر، محمد چالش نخستین نزول جمع‌بندی نوین از روایات نخستین سوره نازل شده بر پیامبر (ص) [دوره 18، شماره 69، 1391، صفحه 134-155]
 • خانه زاد، امید ترجمه قرآن؛ تغییر متکلّم [دوره 18، شماره 72، 1391، صفحه 52-69]
 • خانه زاد، امید زبان‌شناسی خطاب در قرآن [دوره 18، شماره 70، 1391، صفحه 82-98]

ر

س

 • سجادی، سید ابراهیم قرآن و ارزش اخلاقی تقرب به خدا [دوره 18، شماره 69، 1391، صفحه 112-133]
 • سیدی، سید حسین تحلیل گفتمان آیات مربوط به قیامت در دو جزء آخر قرآن [دوره 18، شماره 71، 1391، صفحه 4-21]

ش

ص

 • صالحی، سید عباس مفاهیم اخلاقی معیار از منظر قرآن کریم [دوره 18، شماره 69، 1391، صفحه 4-29]
 • صدر، سید موسی فطرت و طینت [دوره 18، شماره 71، 1391، صفحه 56-75]
 • صدر، سید موسی تئوری رستگاری در قرآن و روایات [دوره 18، شماره 70، 1391، صفحه 36-53]
 • صدر، سید موسی ارزش یا ارزش‌های بنیادین در اخلاق [دوره 18، شماره 69، 1391، صفحه 30-59]

ع

م

 • مارتین، ریچارد نقش معتزله بصره در شکل‌گیری نظریه اعجاز قرآن [دوره 18، شماره 72، 1391، صفحه 134-161]
 • میرسندسی، سید محمد امکان سنجی معرفت شناختی رابطه قرآن و جامعه‌شناسی [دوره 18، شماره 70، 1391، صفحه 100-117]

ن

 • نقی زاده، حسن چالش نخستین نزول جمع‌بندی نوین از روایات نخستین سوره نازل شده بر پیامبر (ص) [دوره 18، شماره 69، 1391، صفحه 134-155]

ه

 • هادی، اصغر روشی نوین در معناشناسی مفاهیم و واژه‌های قرآنی [دوره 18، شماره 72، 1391، صفحه 86-102]
 • هاشمی، سید حسین سازواره نظام اخلاقی در قرآن [دوره 18، شماره 69، 1391، صفحه 92-111]